Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
MATURA

WA??NE!

W dniu matur:

Klasa 3a przychodzi do szko??y na 8.15.

Klasa 3b przychodzi do szko??y na 8.30

1. Dezynfekcja r─?k, pomiar temperatury.
2. Wszystkie zb─?dne rzeczy musz─? by─? pozostawione w sali 16. B─?d─? one zdeponowane w workach, kt??re zapewnia szko??a. 
3. Ze sob─? nale??y zabra─? d??ugopisy (z czarnym tuszem) i ewentualnie przybory wymienione w komunikacie o materia??ach i przyborach pomocniczych w 2020 r. oraz butelk─? wody.
4. Obowi─?zuj─? odleg??o??ci 2m mi─?dzy osobami, r─?kawiczki (w??asne) i maseczki (w??asne).
5. Nale??y pojedynczo uda─? si─? do auli. 
6. Przed aul─? odb─?dzie si─? losowanie miejsc i sprawdzanie to??samo??ci. Miejsca losuje cz??onek komisji lub przewodnicz─?cy. 
Szczeg????owy spos??b post─?powania znajduje si─? w dokumencie Procedury maturalne - uczniowie.

Aktualno??ci maturalne

1.Na egzamin mo??e przyj??─? wy??─?cznie osoba zdrowa (zdaj─?cy, nauczyciel, inny pracownik szko??y, bez objaw??w chorobowych sugeruj─?cych chorob─? zaka??n─?.

2.Zdaj─?cy, nauczyciel oraz ka??da inna osoba uczestnicz─?ca w przeprowadzaniu egzaminu nie mo??e przyj??─? na egzamin, je??eli przebywa w domu z osob─? na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest obj─?ta kwarantann─? lub izolacj─? w warunkach domowych.

3.Rodzic/Prawny opiekun nie mo??e wej??─? z dzieckiem na teren szko??y, z wyj─?tkiem sytuacji, kiedy zdaj─?cy wymaga pomocy np. w poruszaniu si─?.

4.Zdaj─?cy nie mo??e wnosi─? na teren szko??y zb─?dnych rzeczy, w tym ksi─???ek, telefon??w kom??rkowych, maskotek.

5.Na egzaminie ka??dy zdaj─?cy korzysta z w??asnych przybor??w pi??mienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdaj─?cy nie mog─? po??ycza─? przybor??w od innych zdaj─?cych.

6.Szko??a nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin nale??y przynie??─? w??asn─? butelk─? z wod─?.

7.Na terenie szko??y nie ma mo??liwo??ci zapewnienia posi??k??w. Osoby przyst─?puj─?ce do wi─?cej ni?? jednego egzaminu wci─?gu dnia b─?d─? mog??y zje??─? przyniesione przez siebie produkty w przerwie mi─?dzy egzaminami.

8.Osoby, kt??re przyst─?puj─? do dw??ch egzamin??w jednego dnia, mog─? w czasie przerwy opu??ci─? budynek szko??y.

9.Czekaj─?c na wej??cie do szko??y albo sali egzaminacyjnej, zdaj─?cy zachowuj─? odpowiedni odst─?p (co najmniej 1,5 m) oraz maj─? zakryte usta i nos.

10.Na teren szko??y mog─? wej??─? wy??─?cznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczk─? jedno- lub wielorazow─?, materia??em, przy??bic─? Ô?? w szczeg??lno??ci w przypadku os??b, kt??re ze wzgl─?d??w zdrowotnych nie mog─? zakrywa─? ust i nosa maseczk─?). Zakrywanie ust i nosa obowi─?zuje na terenie ca??ej szko??y, z wyj─?tkiem sal egzaminacyjnych po zaj─?ciu miejsc przez zdaj─?cych. Podczas wpuszczania uczni??w do sali egzaminacyjnej cz??onek zespo??u nadzoruj─?cego mo??e poprosi─? zdaj─?cego o chwilowe ods??oni─?cie twarzy w celu zweryfikowania jego to??samo??ci (konieczne jest w??wczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odst─?pu).

11.Zdaj─?cy s─? zobowi─?zani zakrywa─? usta i nos do momentu zaj─?cia miejsca w sali egzaminacyjnej. po zaj─?ciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdaj─?cy ma obowi─?zek ponownie zakry─? usta i nos, kiedy:

┬?podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzie─? na zadane przez niego pytanie,

┬?wychodzi do toalety,

┬? ko??czy prac─? z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12.Zar??wno zdaj─?cy, jak i cz??onkowie zespo??u nadzoruj─?cego mog─? Ô?? je??eli uznaj─? to za w??a??ciwe Ô?? mie─? zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zaj─?ciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwuj─? przebieg egzaminu, siedz─?c albo stoj─?c (w przypadku cz??onk??w zespo??u nadzoruj─?cego i innych os??b zaanga??owanych w przeprowadzanie egzaminu wdanej sali).

13.W przypadku egzaminu z przedmiot??w na kt??rym dozwolone jest korzystanie przez grup─? zdaj─?cych z np. jednego s??ownika nale??y ustawi─? dozownik z p??ynem dezynfekcyjnym oraz poinformowa─? zdaj─?cych o konieczno??ci korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materia??u egzaminacyjnego

14.Przed rozpocz─?ciem egzaminu nale??y poinformowa─? zdaj─?cych o obowi─?zuj─?cych zasadach bezpiecze??stwa, w tym przede wszystkim:

┬?zakazie kontaktowania si─? z innymi zdaj─?cymi,

┬?obowi─?zku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpo??redniego z nauczycielem, wyj??cia do toalety lub wyj??cia z sali egzaminacyjnej po zako??czeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

┬? niedotykania d??o??mi okolic twarzy, zw??aszcza ust, nosa i oczu, a tak??e przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania nale??y zakry─? usta i nos zgi─?tym ??okciem lub chusteczk─?.

15.Nale??y unika─? tworzenia si─? grup zdaj─?cych przed szko??─? oraz przed sal─? egzaminacyjn─? przed rozpocz─?ciem egzaminu oraz po jego zako??czeniu.

16.Wra??eniami po egzaminie dzielicie si─? mi─?dzy sob─? z wykorzystaniem medi??w spo??eczno??ciowych, komunikator??w, telefonicznie, unikacie spotka?? w grupie, np. przy wej??ciu do szko??y.

17.Zdaj─?cy potwierdzaj─? swoj─? obecno??─? na egzaminie, podpisuj─?c si─? w wykazie, korzystaj─?c z w??asnego d??ugopisu.

18.Zdaj─?cy mo??e opu??ci─? na sta??e sal─? egzaminacyjn─? (je??eli zako??czy?? prac─? z arkuszem) najp????niej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zako??czenia pracy z arkuszem. wci─?gu ostatnich 15 minut przed zako??czeniem egzaminu (nawet je??eli zdaj─?cy sko??czy?? prac─? z arkuszem egzaminacyjnym) zdaj─?cy nie opuszczaj─? sali egzaminacyjnej.

19.W przypadku wyst─?pienia konieczno??ci odizolowania zdaj─?cego, cz??onka zespo??u nadzoruj─?cego lub innej osoby zaanga??owanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiaj─?cej objawy choroby w odr─?bnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodnicz─?cy zespo??u egzaminacyjnego mo??e podj─?─? decyzj─? o przerwaniu i uniewa??nieniu egzaminu dla wszystkich zdaj─?cych, kt??rzy przyst─?powali do danego egzaminu wdanej sali, je??eli z jego oceny sytuacji b─?dzie wynika??o, ??e takie rozwi─?zanie jest niezb─?dne.

Pliki do pobrania:

  1. harmonogram.pdf
  2. procedury maturalne - uczniowie.pdf
  3. Materia??y i przybory pomocnicze.pdf
Menu