Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Pomoc Psychologiczna

 

W ostatnich dniach nasze ??ycie si─? zmieni??o. Ograniczone ??ycie publiczne, brak kontaktu z najbli??szymi, rezygnacja z pasji, niepewno??─? odno??nie pracy i edukacji dzieci. Dla ka??dego z nas to trudny czas. Szczeg??lnie musimy zadba─? o dobr─? atmosfer─? i organizacj─? czasu, tak, by m??c si─? wywi─?zywa─? z r????nych obowi─?zk??w zawodowych i szkolnych, nauczy─? si─? dzieli─? wsp??ln─? przestrze?? i znale??─? w tym wszystkim jeszcze spos??b, by uszanowa─? prawo do prywatno??ci i zmienne nastroje ka??dego z domownik??w. To ogromne wyzwanie. Dla pocieszenia dodam: wierz─?, ??e to stan przej??ciowy, kt??ry minie. Mimo to, sytuacja kt??ra nas dotkn─???a mo??e wywo??ywa─? napi─?cie i stres. Dlatego warto pami─?ta─? o kilku wskaz??wkach, by obni??y─? poziom l─?ku:


- Zadbaj o dawny rytm dnia rodziny.
- Dawna RUTYNA i dobre s??owo da ka??demu poczucie bezpiecze??stwa i stabilno??ci. ?üatwiej b─?dzie p????niej wr??ci─? do codzienno??ci.
- Unikaj ogl─?dania serwis??w informacyjnych cz─???ciej ni?? 2 razy dziennie.
- Nie dopu??─?, by temat koronawirusa by?? g????wnym tematem rozm??w w domu.
- Wsp??lnie sp─?dzany czas? Wskazany! Ale ka??dy potrzebuje czasem poby─? sam. To nic z??ego zamkn─?─? si─? w pokojach, by troch─? poprzerywa─? w samotno??ci. Unikniemy dzi─?ki temu konflikt??w mi─?dzy sob─?.
- Je??li to mo??liwe - ??─?cz si─? ze znajomymi czy rodzin─? poprzez videorozmowy.
- Odpowiadaj na pytania c??rki/syna - nawet dla nastolatka sytuacja jest trudna do zrozumienia, wywo??uje w nim l─?k i zaburza jego poczucie bezpiecze??stwa. Nie pozw??l, by ??r??d??em wiedzy by?? dla niego jedynie Internet.


Maj─? Pa??stwo problem jak rozmawia─? o koronawirusie? ??mia??o - prosz─? pisa─? i dzieli─? si─? swoimi w─?tpliwo??ciami.
Drodzy Rodzice - je??li potrzebujecie wsparcia jeste??my do dyspozycja Pa??stwa i Waszych dzieci w formie on-line, czyli prosimy o kierowanie wiadomo??ci poprzez E-Dziennik.

Przygotowali??my dla Pa??stwa sie─? kontakt??w - gdzie szuka─? pomocy specjalistycznej maj─?cej na celu wsparcia:

* Pedagog Szkolny adres e-mail: benita.pedagog.2lo@gmail.com lub dziennik elektroniczny

dy??ur pe??ni od poniedzia??ku do pi─?tku w godzinach 8.00-10.00 17.00-19.00

* Psycholog terenowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bytomiu mgr Agnieszka Petka pozostaje w

kontakcie poprzez dziennik elektroniczny w czasie trwania dy??ur??w w szkole, czyli we wtorki pomi─?dzy godzin─?

8.00 a 10.00 oraz w czwartki pomi─?dzy godzin─? 11.30 a 14.30.

Zach─?cam tak??e do zagl─?dania na bloga, kt??rego wsp????prowadz─? z kole??ank─? psycholo??k─? mgr Anit─? Kara??. Ka??dy znajdzie co?? dla siebie :)

* Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytomiu funkcjonuje w zakresie zdalnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczeg??lno??ci poprzez adres e-mail: porady@ppp.bytom.pl

* Dodatkowo informujemy, ??e funkcjonuje bezp??atne wsparcie psychologiczne ??wiadczone przez pracownik??w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy na rzecz os??b potrzebuj─?cych wsparcia psychologicznego i porady lekarskiej z powodu epidemii i jej skutk??w.

Bezp??atne wsparcie psychologiczne online w sytuacji zagro??enia epidemiologicznego dla personelu medycznego, chorych i ich rodzin, dla os??b obj─?tych kwarantann─? oraz dla wszystkich prze??ywaj─?cych kryzys psychiczny oferuje Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

Grupa wolontariuszy: psychiatrzy, psychologowie i terapeuci wyszli w inicjatyw─? stworzenia grupy wsparcia dla os??b potrzebuj─?cych pomocy psychologicznej w tym trudnym okresie.

Zdaln─? pomocy mo??na uzyska─? od poniedzia??ku do soboty poprzez po??─?czenia telefoniczne (numery i harmonogram poni??ej), Skype'a pod has??em: wsparcie@centrumpsychiatrii.eu oraz poczt─? elektroniczn─? pod adresem: wsparcie@centrumpsychiatrii.eu

Harmonogram dy??ur??w:

Poniedzia??ek godz. 11:00 - 13:00 p. Zuzanna S. (psycholog, psychoterapeuta) tel. kom. 504 566 135;
Wtorek godz. 9:00 - 11:00 p. Ma??gorzata B. (psycholog, psychoterapeuta) tel. 32 603 85 19 oraz godz. 16:00-18:00 p. dr Ewa R. (psychiatra, internista, psychoterapeuta) tel. 32 603 84 24;
??roda godz. 9:00 - 11:00 p. Ma??gorzata B. (psycholog, psychoterapeuta) tel. 32 603 8519 oraz godz. 14:00-17:00 p. Katarzyna K. (psycholog, psychoterapeuta) tel. 32 604 84 24;
Czwartek godz. 11:00 - 14:00 p. Agnieszka M. (psycholog, psychoterapeuta) oraz godz. 16:00-18:00 p. dr Ewa R. (psychiatra, internista, psychoterapeuta) tel. 32 603 84 24;
Pi─?tek godz. 11:00 - 14:00 p. Ewa J. (psycholog kliniczny) tel. 32 603 84 24;
Sobota godz. 13:00 - 16:00 p. Agnieszka M. (psycholog, psychoterapeuta) tel. kom. 509 540 582

Mamy nadziej─?, ??e oferowane wsparcie pomo??e osobom, kt??re prze??ywaj─? silny l─?k, ataki paniki, obni??enie nastroju lub kryzys emocjonalny zwi─?zane z koronawirusem.
Strona Centrum: www.centrumpsychiatrii.eu/aktualnosci.php


Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia niebawem,
Pedagog szkolny mgr Benita Selegrat 
Psycholog terenowy PPP w Bytomiu mgr Agnieszka Petka


Menu