Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Informator szkolny

??EROM NADAJE RYTM!

DLACZEGO MY?

POZNAJ NASZ─? OFERT─?!
 • jeste??my Szko??─? z klas─?,
 • mamy Nauczycieli z klas─?,
 • realizujemy edukacj─? teatraln─? w klasie A (2 godziny
  w tygodniu w podziale na grupy),
 • oferujemy nauk─? j─?zyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym w grupach wed??ug poziomu zaawansowania,
 • proponujemy nauk─? 3 przedmiot??w na poziomie rozszerzonym od II klasy (j─?zyk polski, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o spo??ecze??stwie, informatyka, j─?zyk obcy),
 • realizujemy szerok─? gam─? zaj─?─? pozalekcyjnych wed??ug potrzeb uczni??w,
 • posiadamy: 21 klasopracowni, nowo wyremontowan─? sal─? gimnastyczn─?, si??owni─?, aul─?, bibliotek─?, czytelni─?, gabinet lekarski oraz kawiarenk─?,
 • prowadzimy dziennik elektroniczny.


INFO DLA ARTYST??W:

 • realizujemy program dzia??a?? artystycznych Szko??a Aktywna Tw??rczo SAT,
 • odnosimy sukcesy w teatrze TTO,
 • szalejemy na scenie z grup─? teatraln─? Mo??na Ju?? ?üowi─?,
 • stroimy ??arty w szkolnym kabarecie WAM,
 • odwiedzamy ??l─?skie i krakowskie teatry,
 • nocnym markom proponujemy - Noc Filmow─?,
 • organizujemy przegl─?dy lub konkursy teatralne, taneczne, wokalne i inne,
 • przyja??nimy si─? z Pa??stwow─? Wy??sz─? Szko??─? Teatraln─?, Bytomskim Centrum Kultury, Muzeum G??rno??l─?skim, Pa??acem M??odzie??y, Teatrem Korez itp.

INFO DLA LINGWIST??W:

 • realizujemy dwa projekty edukacyjne Erasmus+
 • uczestniczymy w wymianie polsko-niemieckiej (Bytom - Cloppenburg),
 • wyje??d??amy za granic─? np. do W??och, Irlandii, Niemiec,
 • organizujemy Mi─?dzyszkolny Konkurs Piosenki Obcoj─?zycznej, Bytomsk─? Olimpiad─? J─?zykow─?,
 • promujemy gwar─? ??l─?sk─?,
 • rywalizujemy w konkursach literackich, ortograficznych, recytatorskich itp.

INFO DLA ??CIS?üOWC??W:

 • wsp????pracujemy z Politechnik─? ??l─?sk─?, Uniwersytetem ??l─?skim, Centrum Nauki "Kopernik",
 • dysponujemy salami komputerowymi i multimedialnymi,
 • mamy ??─?cze internetowe,
 • organizujemy konkurs szachowy,
 • uczestniczymy w konkursach matematycznych np. Alfik, Kangur,
 • prowadzimy zaj─?cia pozalekcyjne dla informatyk??w, fizyk??w, matematyk??w, chemik??w, ko??o bryd??owe.

INFO DLA SAMORZ─?DOWC??W:

 • organizujemy szkolne wydarzenia np. Dzie?? Otwarty,
 • aktywnie dzia??amy w Samorz─?dzie Uczniowskim,
 • je??dzimy na Targi Edukacyjne,
 • reprezentujemy szko??─? z pocztem sztandarowym,
 • udzielamy si─? lokalnie.


INFO DLA SPORTOWC??W:

 • urozmaicamy zaj─?cia wychowania fizycznego(basen, kr─?gielnia, lodowisko, si??ownia, boisko),
 • organizujemy kurs dla s─?dzi??w p??ywackich PZP,
 • osi─?gamy sukcesy w zawodach sportowych w mie??cie i okr─?gu,
 • promujemy ruch podczas Dnia Sportu,
 • prowadzimy zaj─?cia pozalekcyjne np. SKS, pi??ka no??na, p??ywanie, aerobic.

INFO DLA GLOBTROTER??W:

 • zdobywamy g??rskie szczyty na pieszych wycieczkach (Beskid, Sudety, Tatry),
 • pokonujemy trasy rowerowe,
 • zim─? je??dzimy na nartach, 
 • zwiedzamy ciekawe miejsca np. Krak??w, Wroc??aw, Warszaw─?,
 • wsp????pracujemy z PTTK,
 • organizujemy rejs morski,
 • odwiedzamy laboratorium geograficzne Uniwersytetu ??l─?skiego.

INFO DLA WOLONTARIUSZY:

 • uzyskujemy certyfikaty pierwszej pomocy w Szkolnym Oddziale Ratunkowym,
 • organizujemy akcje charytatywne, kiermasze, koncerty,
 • wspieramy lokalne inicjatywy np. G??ra grosza, Mi??,
 • z PCK promujemy honorowe krwiodawstwo,
 • pomagamy dzieciom ze ??wietlicy integracyjnej TPD,
 • wspieramy Schronisko dla Bezdomnych Zwierz─?t,
 • organizujemy ??wi─?teczn─? zbi??rk─? ??ywno??ci trwa??ej i ??rodk??w czysto??ci.

INFO DLA CHRZE??CIJAN:

 • udzielamy si─? w kole biblijnym,
 • ??piewamy w scholi,
 • je??dzimy na pielgrzymki do Czernej,
 • wystawiamy jase??ka,
 • integrujemy si─? podczas wigilii klasowych,
 • uczestniczymy w konkursach i olimpiadach teologicznych,
 • proponujemy atrakcyjne rekolekcje w ko??ciele ??w. Jacka,
 • organizujemy Szkolny Konkurs Szopki Bo??onarodzeniowej.

INFO DLA POTRZEBUJ─?CYCH:

 • przyznajemy stypendia socjalne i naukowe,
 • zapewniamy opiek─? pedagoga i psychologa szkolnego, lekarza i piel─?gniarki ??rodowiskowej,
 • organizujemy zaj─?cia rewalidacyjne, profilaktyczne, zaburze?? mowy, dla dyslektyk??w,
 • uczestniczymy w zaj─?ciach dla maturzyst??w na temat predyspozycji zawodowych,
 • zrealizowali??my program Szko??a bez przemocy oraz ??l─?ska Sie─? Szk???? Promuj─?cych Zdrowie.

INFO DLA IMPREZOWICZ??W:

 • organizujemy spotkania integracyjne dla pierwszak??w,
 • bawimy si─? na p????metku w Katowicach,
 • przygotowujemy pasowanie nowych ??eromszczak??w,
 • przebieramy si─? w ??eromween,
 • wybieramy Miss i Mistera,
 • szalejemy podczas Dnia Maturzysty,
 • organizujemy Dzie?? Dziecka,
 • ta??czymy do rana na balu maturalnym,
 • wysy??amy Walentynki,
 • promujemy II LO podczas Dnia Otwartego Szko??y.


Dla ka??dego co?? mi??ego!
Przyjd??, zobacz, zostaniesz!

Menu