Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Nowe terminy

1. Z??o??enie wniosku o przyj─?cie do szko??y ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wy??─?czeniem szk???? i oddzia????w dwuj─?zycznych od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00

2.Uzupe??nienie wniosku o przyj─?cie do szko??y ponadpodstawowej o ??wiadectwo uko??czenia szko??y podstawowej- od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00

3. Z??o??enie wraz z dokumentami wniosku o przyj─?cie do szko??y ponadpodstawowej dwuj─?zycznej, oddzia??u dwuj─?zycznego od 15.06.2020 r do 22.06. 2020 r. do godz. 15.00

4. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji j─?zykowych - 25.06.2020 r. - godz. 16.00

II termin Ô?? 14.07.2020 r Ô?? godz.10.00

5. Podanie do wiadomo??ci przez komisj─? rekrutacyjn─? listy kandydat??w, kt??rzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji j─?zykowych Ô?? 29.06.2020 r.

II termin Ô?? 17.07.2020 r.

6. Uzupe??nienie wniosku o przyj─?cie do szko??y ponadpodstawowej o za??wiadczenie o wyniku egzaminu ??smoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyj─?cie, w tym zamiana szk???? do kt??rych kandyduje
Ô?? od 31.07.2020 r do 4.08.2020 r do godz. 15.00

7. Weryfikacja przez komisj─? rekrutacyjn─? wniosk??w o przyj─?cie do szko??y ponadpodstawowej i dokument??w potwierdzaj─?cych spe??nianie przez kandydata warunk??w po??wiadczanych w o??wiadczeniach, w tym dokonanie przez przewodnicz─?cego komisji rekrutacyjnej czynno??ci zwi─?zanych z ustaleniem tych okoliczno??ci - Ô??do 4.08.2020 r.

8. Weryfikacja przez komisj─? rekrutacyjn─? wniosk??w o przyj─?cie do szko??y ponadpodstawowej i dokument??w potwierdzaj─?cych spe??nianie przez kandydata warunk??w lub kryteri??w branych pod uwag─? w post─?powaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczno??ci wskazanych w o??wiadczeniach Ô?? do 11.08.2020 r.

9. Podanie do publicznej wiadomo??ci przez komisj─? rekrutacyjn─? listy kandydat??w zakwalifikowanych i kandydat??w niezakwalifikowanych
Ô?? 12.08.2020 r.

10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj─?cia w postaci przed??o??enia orygina??u ??wiadectwa uko??czenia szko??y i orygina??u za??wiadczenia o wynikach egzaminu zewn─?trznego, o ile nie zosta??y one z??o??one w uzupe??nieniu wniosku o przyj─?cie do szko??y ponadpodstawowej Ô?? od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r. do godz. 15.00

11. Podanie do publicznej wiadomo??ci przez komisj─? rekrutacyjn─? listy kandydat??w przyj─?tych i kandydat??w nieprzyj─?tych Ô?? 19.08.2020 r. Ô?? do godz. 14.00

12. Poinformowanie przez dyrektora szko??y kuratora o??wiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole -19.08.2020 r.

13. Opublikowanie przez w??a??ciwego Kuratora o??wiaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szko??ach ponadpodstawowych Ô?? do 20.08.2020 r.

14. Wyst─?pienie do komisji rekrutacyjnej o sporz─?dzenie uzasadnienia odmowy przyj─?cia- do 22.08.2020 r.

15.Sporz─?dzenie przez komisje rekrutacyjn─? uzasadnienia odmowy przyj─?cia - do 3 dni od dnia wyst─?pienia o sporz─?dzenie uzasadnienia odmowy przyj─?cia.

16.Wniesienie do dyrektora szko??y odwo??ania od rozstrzygni─?cia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyj─?cia.

17. Dyrektor szko??y rozpatruje odwo??anie od rozstrzygni─?cia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia z??o??enia odwo??ania do dyrektora szko??y.

Menu