Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Opis klas

KLASA 1A NIE TYLKO DLA MI?üO??NIK??W TEATRU, KLASA Z EDUKACJ─? TEATRALN─?.

Zaj─?cia z edukacji teatralnej wliczone s─? w siatk─? godzin i odbywaj─? si─? raz w tygodniu w bloku dwugodzinnym. Do klasy zapraszamy uczni??w, dla kt??rych licz─? si─?: mo??liwo??─? rozwoju, otwarcia si─? na ??wiat, ludzi i sztuk─?. Umo??liwiamy rozw??j zainteresowa?? pozalekcyjnych parateatralnych na zaj─?ciach Grupy Teatralnej Mo??na Ju?? ?üowi─?, Teatru Tworze?? Ograniczonych i Grupy Teatralnej WAM. Uczniowie maj─? mo??liwo??─? realizacji w??asnych pomys????w, rozwoju osobistego i korzystania z innych propozycji zaj─?─?.

Ô????wiat jest teatrem, a aktorami ludzieÔ?Ł, wi─?c TY tak??e! Zaufaj nam! Nie pozwolimy zniweczy─? Twojej kreatywno??ci. Na edukacji teatralnej gwarantujemy dobr─? zabaw─? i efektywn─? prac─?! Kontakt ze sztuk─? uwra??liwi ci─?, rozwinie, otworzy!

Chcesz spe??ni─? swe artystyczne marzenia? Tworzy─? spektakle teatralne? Kreowa─? nowe ??wiaty? Wyst─?powa─? na scenie? U nas to mo??liwe. Setki, mo??e ju?? tysi─?ce godzin sp─?dzonych w salach pr??b i na scenie (nie tylko w Bytomiu, ale w ca??ej Polsce). Hektolitry wylanego potu, ca??e kilometry zszarganych nerw??w i marzenia, kt??re si─? spe??niaj─?.

Dla tych , kt??rzy mogliby poczu─? si─? obco:

Ô?? FUKS??WKA - impreza zapo??yczona z tradycji szk???? teatralnych, kt??ra ma na celu integracj─? wszystkich klas z E.T. i udowodnienie, ??e "Fuksy" maj─? w sobie opr??cz wielkich pok??ad??w wra??liwo??ci, jeszcze wi─?ksze pok??ady szale??stwa i kreatywno??ci!
Ô?? GRUPA TEATRALNA Mo??na Ju?? ?üowi─? powsta??a we wrze??niu 2005. Jest inkubatorem dla kochaj─?cych scen─? uczni??w. Tu piel─?gnujemy talenty, kt??re p????niej b??yszcz─? na r????nego rodzaju imprezach szkolnych. Debiutem by?? spektakl dyplomowy Ô??W??NIEGOWST─?PIENIÔ?Ł w re??. Beaty Marii Ziai Ô?? na deskach wroc??awskiego wydzia??u PWST im. L. Solskiego w Krakowie
Ô?? TEATR Tworze?? Ograniczonych teatr dla tych kt??rym ci─?gle ma??o.

Zacznij z nami sw─? podr???? w ??wiat magii sceny!

Klasa z edukacj─? teatraln─? pod patronatem Teatru Rozbark uwra??liwia, rozwija, otwiera!

Nie tylko dla przysz??ych aktor??w!

Zapewniamy:

- zaj─?cia warsztatowe z fachowcami

- wsp????prac─? z Wydzia??em Ta??ca AST Krak??w, Teatrem Korez, Teatrem Rozbark

- udzia?? w festiwalach i przegl─?dach og??lnopolskich

- gwarantujemy dobr─? zabaw─? i efektywn─? prac─?

 

KLASA 1B - OG??LNA

Jest to klasa dla uczni??w maj─?cych og??lne zainteresowania i jeszcze niesprecyzowane plany na przysz??o??─?. W tej klasie mo??ecie rozwija─? pasje i zainteresowania, korzysta─? z nowoczesnych metod nauczania.

Proponujemy:

1. K????ka zainteresowa?? (wg. propozycji uczni??w)

2. Wyjazdy:

- naukowe (np. Centrum Kopernika w Warszawie, Planetarium ??l─?skie),

- turystyczne (wycieczki szkolne),

- zagraniczne np. do Londynu,

- kulturalne (wyjazdy do teatru, kina, opery)

- sportowe (ob??z narciarski), SKS.

3. Nauk─? i praktyk─? w Szkolnym Oddziale Ratunkowym czyli SOR.

4. Wymian─? polsko-niemieck─? ( Bytom Ô?? Cloppenburg).

5. Kurs s─?dzi??w p??ywackich.

6. Wysoki poziom kszta??cenia.

7. Realizacj─? pasji i zainteresowa??.

8. Imprezy i wycieczki szkolne.

9. R????norodn─? ofert─? zaj─?─? pozalekcyjnych.

10. Zaj─?cia w Szkolnym Klubie Globtrotera "Wagabunda".

 

KLASA 1C Ô?? KLASA DWUJ─?ZYCZNA

Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi si─? z j─?zyka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-j─?zykowe. CLIL polega na nauczaniu poszczeg??lnych przedmiot??w zar??wno w j─?zyku ojczystym jaki i obcym, np. j─?zyku angielskim i d─???eniu do pos??ugiwania si─? swobodnie w mowie i pi??mie tymi dwoma j─?zykami. G????wnym za??o??eniem tego podej??cia jest zdobywanie nowej wiedzy z r????nych przedmiot??w przy jednoczesnym uczeniu si─? j─?zyka obcego.

Planujemy wprowadzenie dw??ch przedmiot??w z wykorzystaniem metody CLIL-u: matematyki i geografii. Nauczyciele sami okre??l─? proporcje mi─?dzy j─?zykiem ojczystym a j─?zykiem angielskim, w zale??no??ci od znajomo??ci j─?zyka angielskiego przez uczni??w oraz tematu lekcji.

W klasie dwuj─?zycznej uczniowie b─?d─? mieli r??wnie?? mo??liwo??─? rozwijania swoich umiej─?tno??ci j─?zykowych na dodatkowych lekcjach j─?zyka angielskiego poza obowi─?zuj─?c─? siatk─? godzin.

Zalety nauki w klasie dwuj─?zycznej:

┬?sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu j─?zyka angielskiego,

┬?daje mo??liwo??─? opanowania szerszego zasobu s??ownictwa,

┬?jest dobr─? inwestycj─? na przysz??o??─? - otwiera drzwi do zagranicznych uniwersytet??w oraz pracy za granic─?,

┬?otwiera uczni??w na ??wiat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywno??ci, tolerancji, ciekawo??ci ??wiata, ??ycia i ludzi.

┬?rozwija kompetencje j─?zykowe

Uczniowie zainteresowani nauk─? w klasie dwuj─?zycznej przyst─?pi─? do sprawdzianu kompetencji j─?zykowych w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 16:00 oraz w post─?powaniu uzupe??niaj─?cym (w przypadku dysponowania przez szko??─? wolnym miejscami) w dniu 14 lipca 2020 r. (godzina 10.00).

Zapewniamy:

- wycieczki zagraniczne np. do Londynu

- wizyty w Konsulacie USA w Krakowie

- Prelekcje w American Corner w Katowicach

- wsp????prac─? z Wy??sz─? Szko??─? Zarz─?dzania Ochron─? Pracy w Katowicach- kierunek filologia angielska

 

KLASA 1D Ô?? KLASA Z EDUKACJ─? PO??ARNICZOÔ??RATOWNICZ─?

"Uczymy si─? dla ??ycia"

Uczniowie tej klasy realizuj─? tre??ci programowe liceum og??lnokszta??c─?cego oraz tre??ci programowe z zakresu po??arnictwa i ratownictwa.

Innowacja ma na celu przekazywanie wiedzy i umiej─?tno??ci w zakresie bezpiecze??stwa po??arowego i umiej─?tno??ci ratowniczych, w tym kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego, wodnego, medycznego.

Uczniowie pozyskaj─? najaktualniejsz─? wiedz─? z zakresu po??arnictwa i ratownictwa. B─?d─? mieli mo??liwo??─? kontaktu i korzystania z do??wiadczenia ratownik??w r????nej specjalno??ci.

Na zaj─?cia zapraszani b─?d─? ratownicy wysoko??ciowi, nurkowie, ratownicy medyczni , cz??onkowie specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Profil ten skierowany jest do uczni??w, kt??rzy chcieliby rozwin─?─? zainteresowania ratownictwem, a tym samym wyrazi─? gotowo??─? niesienia pomocy osobom zagro??onym i potrzebuj─?cym podczas akcji ratowniczych.

Jeste?? osob─?, kt??ra chce pomaga─? i mie─? solidne przygotowanie do udzielania pomocy, czekamy w??a??nie na Ciebie!To nie tylko rozwijanie pasji, ale r??wnie?? mo??liwy w Twojej przysz??o??ci presti??owy zaw??d!

?ü─?czymy pasje i zainteresowania!

Kreatywno??─? i inicjatywno??─? z przysz??o??ci─?!

Jeste?? osob─? otwart─?, gotow─? do dzia??ania? Lubisz prac─? w zespole? Jeste?? gotowa/gotowy do uczestniczenia w dzia??aniach i przedsi─?wzi─?ciach ratowniczych?

Zapraszamy!!!

Zapewniamy:

- wsp????prac─? z Pa??stwow─? Stra??─? Po??arn─? oraz z zaprzyja??nionymi OSP, Polskim Czerwonym Krzy??em, O??rodkiem Sportu i Rekreacji, Muzeum Po??arnictwa,Centrum Edukacji Przeciwpo??arowej w Chorzowie, WOPR, GOPR, TOPR, CSRG

- kurs I Pomocy Przedmedycznej

- zaj─?cia w Szkolnym Oddziale Ratunkowym

Menu