Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Aktualno┼Ťci

Dzi?? jest


Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO BYTOM w ramach kt??rego prowadzimy nieodp??atn─? pomoc prawn─? i nieodp??atne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodp??atne mediacje.

Celem jest zapewnienie r??wnego dost─?pu do nieodp??atnej pomocy prawnej na etapie przeds─?dowym oraz wsparcie mieszka??c??w w poradzeniu sobie z r????nymi trudnymi sytuacjami ??yciowymi i formalnymi, przy wsparciu prawnik??w i doradc??w obywatelskich.
Opr??cz ??wiadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy r??wnie?? edukacj─? prawn─?. 

Poni??szy informator (zalaczony plik) dotyczy tematyki praw cz??owieka jako istotnego atrybutu obywatela, a w tym konkretnym przypadku: odpowiedzialno??ci za czyny zabronione w??r??d os??b nieletnich.

Mamy przekonanie, ??e szczeg??lnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu uczni??w mo??e mie─? pytania i w─?tpliwo??ci natury prawnej, w czym mog─? by─? przydatni dost─?pni specjali??ci. Pomoc ??wiadczona jest w pe??nym zakresie prawa, od polowy maja tak??e w zakresie prowadzonej dzia??alno??ci gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ci─?gu ostatniego roku innego pracownika.

Szczeg????owe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajduj─? si─? na stronie internetowej Miasta.

 

Pliki do pobrania:

  1. e-informator_odpowiedzialnosc_nieletnich_m_bytom.pdf

ZEBRANIA Z RODZICAMI


W dniu 16.11.2020 r o godz. 17.00 odb─?d─? si─? spotkania online wychowawc??w z rodzicami za pomoc─? platformy MS TEAMS.

Po zebraniu o godz. 17.30 - 18.00 odb─?d─? si─? konsultacje z nauczycielami.

Ô??Szko??a do hymnuÔ?Ł


We wtorek, 10 listopada o godz.  11:11.  od??piewamy Mazurka D─?browskiego. W tym roku ze wzgl─?du na ograniczenia wynikaj─?ce ze stanu epidemii wsp??lne za??piewamy w danej klasie lub grupie (dla tych, kt??rzy b─?d─? tego dnia w szkole) lub po??─?czymy si─? za pomoc─? komunikator??w i hymnem uczcimy Niepodleg??─?.

Pliki do pobrania:

  1. szanuj_kochaj_chron.pdf

Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpiecze??stwa i higieny

Od 17 sierpnia br. w wojew??dztwie ??l─?skim ruszy??a akcja informacyjno-edukacyjna ph.Ô??Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpiecze??stwa i higienyÔ?Ł, zainicjowana przez ??l─?skiego Pa??stwowego Wojew??dzkiego Inspektora Sanitarnego. Akcja ma na celu przypomnienie spo??ecze??stwu, jak wa??ne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezpiecze??stwa w ograniczaniu rozprzestrzeniania si─? zaka??e?? wirusem SARS-CoV-2. Na potrzeby przedsi─?wzi─?cia zosta??a opracowana ulotka informacyjna,kt??ra opr??cz informacji, ma budzi─? do refleksji na temat wyceny zdrowia w??asnego i innych. Wr─?czony Ô??mandat zaufaniaÔ?Ł ma przypomina─? o obowi─?zku zas??aniania ust i nosa w miejscach u??yteczno??ci publicznej, zachowaniu odleg??o??ci od innych os??b min. 1,5 m oraz prawid??owej higienie r─?k.

Rozpocz─?cie roku szkolnego 2020/2021

ROZPOCZ─?CIE ROKU SZKOLNEGO 2017-2018 Ô?? Stowarzyszenie na Rzecz AutyzmuSerdecznie zapraszamy na rozpocz─?cie roku szkolnego dnia 1 wrze??nia 2020 roku.

klasy 2 - godz. 8.00
klasy 3 - godz. 8.30
klasy 1 - godz. 9.00

Prosimy, aby uczniowie mieli maseczki.
Po wej??ciu do szko??y nale??y zdezynfekowa─? r─?ce.

Aktualno??ci maturalne

Odbi??r ??wiadectw dojrza??o??ci - 11.08.2020 od godz. 12.00 w sekretariacie szko??y.

11 sierpnia od godz. 08:00 udost─?pnione zostan─? wyniki egzamin??w w Serwisie dla zdaj─?cych (Serwis dla maturzyst??w) - link ze strony www.oke.jaworzno.pl, obowi─?zuj─? wcze??niej otrzymane dane do logowania.

Absolwenci, kt??rzy przyst─?pili do wszystkich egzamin??w obowi─?zkowych (oraz jednego dodatkowego Ô?? dla zdaj─?cych now─? matur─?), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowi─?zkowego, maj─? prawo przyst─?pienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • cz─???─? pisemna Ô?? 8 wrze??nia 2020 r. (wtorek, godz. 14.00)

Warunkiem przyst─?pienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest z??o??enie do dyrektora szko??y w terminie 7 dni od og??oszenia wynik??w tj. do18 sierpnia br. o??wiadczenia o zamiarze przyst─?pienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Za??─?cznik 7 - b─?dzie dost─?pny w szkole).

Og??oszenie

Prezydent Miasta Bytomia, dzia??aj─?c na podstawie uchwa??y Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/376/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie okre??lenia szczeg????owych warunk??w i trybu przyznawania stypendi??w osobom zajmuj─?cym si─? tw??rczo??ci─? artystyczn─? i upowszechnianiem kultury og??asza konkurs na stypendia z zakresu tw??rczo??ci artystycznej i upowszechniania kultury, z bud??etu Gminy Bytom na rok 2021.


Szczeg????y w za??─?cznikach poni??ej.

Pliki do pobrania:

  1. Og??oszenie konkursu_stypendium_tw??rczo??─? artystyczna i upowszechnianie kultury.pdf
  2. Uchwa??a Nr XXV_376_20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r.pdf
  3. Wniosek o przyznanie stypendium_tw??rczo??─? artystyczna i upowszechnianie kultury.doc
1 2 3 4
...
44 »
Menu