Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Aktualno┼Ťci

Rz─?dowy program pomocy uczniom niepe??nosprawnym w formie dofinansowania zakupu podr─?cznik??w, materia????w edukacyjnych i materia????w ─?wiczeniowych w latach 2020Ô??2022

W latach szkolnych 2020/2021Ô??2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podr─?cznik??w do kszta??cenia og??lnego i do kszta??cenia w zawodach, materia????w edukacyjnych do kszta??cenia og??lnego i do kszta??cenia zawodowego oraz materia????w ─?wiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) s??abowidz─?cym,

2) nies??ysz─?cym,

3) s??abos??ysz─?cym,

4) z niepe??nosprawno??ci─? intelektualn─? w stopniu lekkim,

5) z niepe??nosprawno??ci─? ruchow─?, w tym z afazj─?,

6) z autyzmem, w tym z zespo??em Aspergera,

7) z niepe??nosprawno??ciami sprz─???onymi, w przypadku gdy s─? to niepe??nosprawno??ci spo??r??d niepe??nosprawno??ci, o kt??rych mowa odpowiednio w pkt 1Ô??6,

8) z niepe??nosprawno??ci─? intelektualn─? w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepe??nosprawno??ciami sprz─???onymi, w przypadku gdy s─? to niepe??nosprawno??ci spo??r??d niepe??nosprawno??ci, o kt??rych mowa odpowiednio w pkt 1Ô??6 i 8

Ô?? posiadaj─?cym orzeczenie o potrzebie kszta??cenia specjalnego, o kt??rym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ô?? Prawo o??wiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kszta??cenia specjalnego, o kt??rym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ô?? Przepisy wprowadzaj─?ce ustaw─? Ô?? Prawo o??wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Bezpieczne wakacje

Data dodania: 2020-06-26

I tak dotarli??my do ko??ca roku szkolnego. Ko??czymy w doskona??ych nastrojach z bardzo dobrymi wynikami w nauce. ??yczymy Wam udanych i bezpiecznych wakacji. Odpocznijcie, aby powr??ci─? z nowym zapa??em do nauki.
Tym, kt??rzy ju?? t─?skni─? oraz tym, kt??rzy pragn─? do??─?czy─? do naszej spo??eczno??ci dedykujemy poni??szy film. Zapraszamy!


UWAGA!

W zwi─?zku z rozprzestrzenieniem si─? koronawirusa
zawieszenie funkcjonowania szko??y zostaje przed??u??one
do dnia 24.05.2020 r.


Wszystkie informacje o sposobie realizacji zada?? szko??y zosta??y przekazane rodzicom, uczniom i nauczycielom przez dziennik elektroniczny.
Zobowi─?zujemy uczni??w i rodzic??w do codziennego logowania w dzienniku.

UWAGA!

W zwi─?zku z rozprzestrzenieniem si─? koronawirusa
funkcjonowanie szko??y zostaje zawieszone
do dnia 25.03.2020 r.


Apelujemy o unikanie miejsc, gdzie s─? du??e skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe) oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny.
Na bie??─?co nale??y ??ledzi─? komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesy??ane przez dyrektora szko??y. Zobowi─?zujemy uczni??w do systematycznego codziennego logowania si─? do dziennika elektronicznego i odczytywanie wiadomo??ci od dyrektora szko??y i nauczycieli.
O logowanie si─? do systemu LIBRUS i odczytywanie wiadomo??ci prosimy r??wnie?? rodzic??w uczni??w.

Koronawirus

W zwi─?zku z rozprzestrzenianiem si─? koronawirusa, nale??y wietrzy─? pomieszczenia i zachowa─? higien─?. W naszej szkole s─? dost─?pne myd??a przeciwbakteryjne oraz p??yny do dezynfekcji r─?k.
Nie nale??y przychodzi─? do szko??y i do pracy w przypadku przezi─?bienia lub innych chor??b. Osoby chore b─?d─? odsy??ane do domu. Osoby wracaj─?ce z teren??w wyst─?powania koronawirusa proszone s─? o niezw??oczne zg??oszenie si─? do stacji sanitarno-epidemiologicznej w przypadku zaobserwowania u siebie niepokoj─?cych objaw??w chorobowych.

Wiosenny Turniej Scrabble

Zwyci─?zcy Wiosennego Turnieju Scrabble, kt??ry odby?? si─? 5 marca br.: 

I miejsce - Kasia Kapu??ci??ska i Kasia Barszcz, 
II miejsce - Martyna Ku?? i Aleksandra Gulak, 
III miejsce - Gabriela Jasku??a i Julia Dul. 
Gratulacje!

MILITARNIE

24 lutego br. ??eromszczacy uczestniczyli w spotkaniu 

z przedstawicielami 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
w Bytomiu.

Data dodania: 2020-02-21

MI?üO??─? PRZEZ WIEKI SI─? NIE ZMIENIA!

21 lutego br. aktorzy Grupy Teatralnej Mo??na Ju?? ?üowi─? i ich GO??CIE - uczniowie klasy dwuj─?zycznej, klas og??lnych i absolwenci - zorganizowali koncert powalentynkowy dla ??smoklasist??w bytomskich szk???? podstawowych pt. MI?üO??─? PRZEZ WIEKI. Tym razem utalentowani uczniowie ??eroma pokazali swoje umiej─?tno??ci wokalne, taneczne i aktorskie, naturalnie . Pe??na sala i gromkie brawa to dow??d na to, ??e by??o watro!

« 1 2 3
...
44 »
Menu