Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Aktualno┼Ťci

Data dodania: 2020-02-19

Dzie?? Nauki Polskiej

Znalezione obrazy dla zapytania: kopernik miko??aj

Dzisiaj obchodzili??my Dzie?? Nauki Polskiej. Plan obchod??w obejmowa?? zorganizowany dla spo??eczno??ci szkolnej cykl prelekcji wspartych prezentacjami oraz kr??tkimi filmami, przybli??aj─?cy sylwetki wybitnych Polak??w Ô?? naukowc??w i odkrywc??w z dziedzin nauk przyrodniczych i matematyki. W??r??d bohater??w wyst─?pie?? pojawi?? si─? Miko??aj Kopernik, kt??rego data urodzenia jest dat─? tego nowo ustanowionego ??wi─?ta pa??stwowego. 

Data dodania: 2020-02-14

WALENTYNKI

Na ??eromszczak??w zawsze mo??na liczy─?. Walentynkowa poczta "p─?ka??a w szwach". Kr??low─? mi??osnych wyzna?? zosta??a Basia Bereska z klasy 1ap, kt??ra otrzyma??a 200 kartek. Tytu?? walentynkowego kr??la przypad?? Kasprowi Szulkinowi z klasy 2a, kt??ry otrzyma?? 360 kartek. Gratulacje! 

Data dodania: 2020-02-12

Ô??WagabundaÔ?Ł

2 lutego odby??o si─? kolejne spotkanieSzkolnego Klubu Globtrotera Ô??WagabundaÔ?Ł. Tym razem uczniowie pochylili si─? nad trudnym tematem ??amania praw dzieci w Indiach. Po kr??tkiej dyskusji uczniowie obejrzeli przejmuj─?cy film o pi─?cioletnim ch??opcu Saroo, kt??ry zgubi?? si─? na jednej ze stacji kolejowych w Indiach. 25 lat p????niej wyruszy?? na poszukiwanie utraconego domu i rodziny. Historia oparta na faktach wzruszy??a niejednego uczestnika spotkania.

Data dodania: 2020-02-08

Za sto dni matura

Uczniowie klas trzecich ju?? odliczaj─? dni do matury. Odliczanie rozpocz─?li balem studni??wkowym. Podczas balu maturalnego nie mog??o zabrakn─?─? Ô?? rzecz jasna - poloneza. To w ko??cu tradycyjny taniec ka??dej ze studni??wek. Maturzy??ci wraz z osobami towarzysz─?cymi wypadli przepi─?knie.

ZMIANA LOKALIZACJI PPP

Od dnia 1 wrze??nia 2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu b─?dzie funkcjonowa??a w nowej lokalizacji tj. na Placu Klasztornym 2.

Data dodania: 2019-11-29

Wr????by teatralne

Tego dnia LABORATORIUM TEATRALNE w ??eromie odwiedzili uczniowie  szk???? podstawowych nr 46, nr 3 i nr 4. Mieli mo??liwo??─? poznania tajnik??w warsztatu uczni??w klas z edukacja teatraln─?. Wzi─?li udzia?? w etiudach. Pos??uchali porad uczni??w wcielaj─?cych si─? w lekarza i wr????bit??w.

Natalio! Gratulacje!

Nasza Natalia z klasy 1bg, reprezentuj─?c Klub Sportowy Mistral wywalczy??a a?? 4 medale w Mistrzostwach Polski w Drezdenku podczas Otwartego Pucharu Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do IT?ü - Dragon Cup. Rozpiera nas duma!Data dodania: 2019-11-18

Klasy patronackie i wsp????praca z Akademi─? Sztuk Teatralnych w Krakowie WTT w Bytomiu
Dnia 18 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w auli II LO im. Stefana ??eromskiego odby??a si─? uroczysto??─? podpisania umowy patronackiej dla klas edukacji teatralnej pod kierunkiem mgr Beaty Marii Ziai. Klasy teatralne w II Liceum Og??lnokszta??c─?cym im. Stefana ??eromskiego obj─??? patronatem TEATR ROZBARK. Tego dnia nast─?pi??o tak??e odnowienie wsp????pracy z   bytomskim Wydzia??em Teatru Ta??ca AST w Krakowie. Go??─?mi ??eromszczak??w byli prezydent Adam Fras, dziekan AST WTT w Bytomiu dr hab. Monika Jakowczuk, dyrektor Teatru Rozbark dr Anna Piotrowska. W cz─???ci artystycznej wyst─?pili aktorzy Grupy Teatralnej Mo??na Ju?? ?üowi─? oraz uczennice klasy 1ap. Wsp????praca z WTT w Bytomiu i Teatrem Rozbark to pocz─?tek wielkich zmian w II Liceum Og??lnokszta??c─?cym im. Stefana ??eromskiego!

 

Politechnika ??l─?ska zaprasza

UNIWERSYTET M?üODEGO ODKRYWCY
Ô??Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywno??ciÔ?Ł

Projekt wsp????finansowany przez Unie Europejsk─? w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego ze ??rodk??w programu Uniwersytet M??odego Odkrywcy, O?? III Szkolnictwo wy??sze dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw??j 2014-2020, Dzia??anie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wy??szym.
Projekt realizowany jest przez Instytut Bada?? nad Edukacj─? i Komunikacj─? Politechniki ??l─?skiej przy wsp????pracy z Wydzia??em Edukacji Urz─?du Miasta w Bytomiu w latach 2018-2020

Pliki do pobrania:

  1. Za??.nr 1 Formularz zg??oszeniowy.pdf
  2. Za??.nr 1a Obowi─?zek informacyjny na etapie rekrutacji.pdf
  3. Za??.nr 2 Zgoda rodzica opiekuna praw.pdf
  4. Za??.nr 8 Formularz zg??oszeniowy RODZIC.pdf
  5. Za??.nr 8a Obowi─?zek informacyjny na etapie rekrutacji RODZIC.pdf

Tydzie?? profilaktyki: Uzale??nienie To Z??odziej Wolno??ci

21.X.2019

Rozpocz─?cie tygodnia przeciwdzia??ania uzale??nieniom: Tydzie?? To Z??odziej Wolno??ci -spotkanie m??odzie??y wszystkich klas godz. 11.10 w auli.

Aula Ô?? wyk??ad p. Karoliny Gawliczek pracownika Centrum Przeciwdzia??ania Uzale??nieniom w Bytomiu

I wyk??ad godz 11.40 Ô?? 12.30 uczestnicy klasy I a, I b, I c

II wyk??ad godz 12.40 Ô?? 13.30 uczestnicy klasy I ag, I bg

22.X.2019

3 lekcja klasa II b zaj─?cia z pedagogiem s.23

4 lekcja klasa II a zaj─?cia z pedagogiem s.20

23.X.2019

5 lekcja klasa I ag zaj─?cia z pracownikami SANEPIDU s.29

6 lekcja klasa I bg zaj─?cia z pracownikami SANEPIDU s.29

Du??a przerwa akcja Ô??W?ü─?CZ (EKO)LOGICZNE MY??LENIEÔ?Ł

w ramach akcji:

- AEROBIK W AKWARIUM uczennica J. D??ugosz

- WYSTAWA ZDJ─?─? Ô??Jak plastik wp??ywa na ??rodowisko uczennica J. D??ugosz

24.X.2019

Podzia?? klas pierwszych na dwie grupy.

Grupa pierwsza 9.50 Ô?? 10.35, grupa druga 10.50 Ô?? 11.40.

Na trzeciej oraz czwartej godzinie lekcyjnej klasy wraz z nauczycielami przychodz─? do auli gdzie kolejno odb─?d─? si─?:

1. Prezentacja dotycz─?ca uzale??nie??.

2. Zaprezentowanie przez uczni??w stworzonych przez poszczeg??lne klasy wierszyk??w Ô?? rymowanek dotycz─?cych problemu uzale??nienia. Wyb??r najlepszej.

3. Pokaz prawid??owo wykonanej Resuscytacji kr─???eniowo Ô?? oddechowej przez Szkolny Oddzia?? Ratunkowy. Mo??liwo??─? podj─?cia pr??by przez ch─?tnych.

4. Przeprowadzenie konkursu wiedzy o uzale??nieniach, ??rodkach i konsekwencjach uzale??nie??. Konkurs odb─?dzie si─? w auli. Udzia?? w konkursie bior─? wytypowani z poszczeg??lnych klas pierwszych uczniowie ( z ka??dej klasy dw??ch).

5. Nagrodzenie zwyci─?zc??w konkursu (1,2,3 miejsca) nast─?pi 25.10.2019 w czasie podsumowania projektu.

5 lekcja klasa III a zaj─?cia z psychologiem s.51 ca??o??─?

6 lekcja klasa III b zaj─?cia z psychologiem s.23

Rozstrzygni─?cie konkursu plastycznego godz. 13.30 

Warsztaty szkoleniowe dla uczni??w wszystkich klas II Liceum Og??lnokszta??c─?cego o uzale??nieniach prowadzone przez terapeut??w z Fundacji Dom Nadziei zostan─? przeprowadzone 30.10.2019.

25.X.2019

Podsumowanie tygodnia Uzale??nienie To Z??odziej Wolno??ci - aula 6 lekcja obecne wszystkie klasy

Uroczyste wr─?czenie nagr??d dla zwyci─?zc??w konkurs??w.

Etiuda przygotowana pod kierownictwem p. B. M. Ziai przez grup─? teatraln─? MO??NA JU?? ?üOWI─?

« 1 2 3 4
...
44 »
Menu