Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Aktualności

Politechnika Śląska zaprasza

UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY
„Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności”

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt realizowany jest przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Bytomiu w latach 2018-2020

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, objętych działaniami dydaktycznymi w zakresie rozwijania metod aktywnego i praktycznego uczenia się. Głównym założeniem jest rozwój osiągnięć dzieci w obszarach kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, takich jak: 
 • kreatywność 
 • umiejętności matematyczno-przyrodnicze 
 • umiejętność krytycznego myślenia 
 • umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 
 • umiejętność uczenia się

Działania w projekcie ukierunkowane są na:
 • wzbudzanie ciekawości poznawczej młodych odbiorców, dzięki kontaktowi z prezentowanymi w atrakcyjny sposób osiągnięciami nauki, która da uczestniczkom i uczestnikom (także niepełnosprawnym) szansę na lepsze poznawanie siebie, innych ludzi i otaczającego je świata 
 • poszerzenie działalności Politechniki Śląskiej na rzecz popularyzacji wiedzy na poziomie akademickim, jak również prezentację osiągnięć naukowo-badawczych Politechniki Śląskiej 
 • aktywizację środowisk lokalnych na rzecz społecznej integracji i kreowania aktywnego stylu życia

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 6-15 lat z obszaru m. i gminy Bytom w liczbie 192 osób (w tym dzieci z niepełnosprawnością). W ramach projektu planowana jest realizacja 4 cyklów powtarzających się bloków szkoleń, każdy cykl będzie adresowany do 48 dziewczynek i chłopców podzielonych na 3 grupy wiekowe (6-9; 10-12;13-15). Zajęcia będą prowadzone w grupach 8-osobowych, umożliwiających odpowiednie przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych oraz warsztatowych z dziećmi.

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Oczekiwane efekty realizacji projektu:
 • Realizacja modułu matematyczno-przyrodniczego zadania przyczyni się u dzieci do osiągnięcia efektów kształcenia związanych z kompetencjami matematyczno-przyrodniczym oraz innowacyjnością. 
 • Moduł humanistyczno-społeczny - cz 1 "Poznaję siebie" umożliwi uczestnikom nabycie kompetencji, takich jak, satysfakcjonujące uczenie się, kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętność pracy w zespole. 
 • Moduł humanistyczno-społeczny - cz 2 "Poznaję świat" wpłynie na budowanie u dzieci postawy ciekawości poznawczej i gotowości na nowe doświadczenia, także w obszarze językowym. 
 • Zajęcia dla rodziców przyczynią się do wzrostu ich kompetencji w obszarze właściwego rozumienia i realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych oraz wzmocnienia potrzeby towarzyszenia dzieciom w kreowaniu aktywnych postaw życiowych.
Zajęcia dla dzieci obejmują cykl 8 spotkań w następujące soboty:
16.11.2019 
30.11.2019 
07.12.2019 
14.12.2019 
01.02.2020 
08.02.2020 
15.02.2020 
22.02.2020

Organizacja zajęć:
Dla każdego uczestnika (dzieci i młodzież) proponujemy 48h wykładów, laboratoriów i warsztatów podczas jednego cyklu zajęć: 
 • Moduł matematyczno-przyrodniczy - 8 h wykładów i 16 h laboratorium 
 • Moduł humanistyczno-społeczny - cz. 1 "Poznaję siebie" 12 h warsztatów 
 • Moduł humanistyczno-społeczny - cz. 2 "Poznaję świat" 12 h warsztatów.

Tematy zajęć dla dzieci:
Myślenie komputacyjne: programować każdy może (grupa 6-9 r.ż. )
Obrazowanie medyczne: biologia w praktyce (grupa 10-12 r.ż.)
Głos i jego wykorzystanie: fizyka w pigułce akustycznej (grupa 13-15 r.ż.)
Rozwój daje radość
Przełamujemy schematy
Komu służy a komu nie służy reklama?
Ja czy my?
Hi! How are you? - spotkania z językiem i kulturami krajów anglojęzycznych
Salut! Ça va? - spotkania z językiem i kulturami krajów frankofońskich
Hallo, wie geht’s? - spotkania z językiem i kulturami krajów niemieckiego obszaru językowego
Ciao, come va? - spotkania z językiem i kulturą włoską
Zajęcia dla rodziców (2 x 6h warsztatów: Kreatywne rozwiązywanie problemów wychowawczych, Rodzina w sieci, Komunikacja bez przemocy, Budowanie kompetencji personalnych dzieci) odbędą się:
16.11.2019 r.
22.02.2020 r.

Miejsce realizacji projektu:
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechnika Śląska, Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A
Program zajęć w każdym z ośmiu dni zjazdowych, dla każdej z 6 grup (z podziałem na 3 grupy wiekowe) będzie obejmował po 3h zajęć z dwóch modułów: matematyczno-przyrodniczego i społeczno-humanistycznego wg schematu:
 • blok I zajęć 9:00-11:30 (w tym przerwa)
 • 11:30-11:45 – przerwa śniadaniowa/kawowa
 • blok II zajęć 11:45-14:15 (w tym przerwa)
 • 14:15 – obiad
Wszystkich uczestnikom zapewniamy poczęstunek w formie śniadania i obiadu oraz bezpłatny transport z i do Bytomia!

Kierownik projektu: dr hab. Beata Pituła
Z-ca kierownika ds. merytorycznych: mgr Anna Potyka Anna.Potyka@polsl.pl
Kontakt w sprawie rekrutacji: mgr Katarzyna Braszczok Katarzyna.Braszczok@polsl.pl

Pliki do pobrania:

 1. Zał.nr 1 Formularz zgłoszeniowy.pdf
 2. Zał.nr 1a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji.pdf
 3. Zał.nr 2 Zgoda rodzica opiekuna praw.pdf
 4. Zał.nr 8 Formularz zgłoszeniowy RODZIC.pdf
 5. Zał.nr 8a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji RODZIC.pdf
Menu