Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Aktualno┼Ťci

Rz─?dowy program pomocy uczniom niepe??nosprawnym w formie dofinansowania zakupu podr─?cznik??w, materia????w edukacyjnych i materia????w ─?wiczeniowych w latach 2020Ô??2022

W latach szkolnych 2020/2021Ô??2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podr─?cznik??w do kszta??cenia og??lnego i do kszta??cenia w zawodach, materia????w edukacyjnych do kszta??cenia og??lnego i do kszta??cenia zawodowego oraz materia????w ─?wiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) s??abowidz─?cym,

2) nies??ysz─?cym,

3) s??abos??ysz─?cym,

4) z niepe??nosprawno??ci─? intelektualn─? w stopniu lekkim,

5) z niepe??nosprawno??ci─? ruchow─?, w tym z afazj─?,

6) z autyzmem, w tym z zespo??em Aspergera,

7) z niepe??nosprawno??ciami sprz─???onymi, w przypadku gdy s─? to niepe??nosprawno??ci spo??r??d niepe??nosprawno??ci, o kt??rych mowa odpowiednio w pkt 1Ô??6,

8) z niepe??nosprawno??ci─? intelektualn─? w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepe??nosprawno??ciami sprz─???onymi, w przypadku gdy s─? to niepe??nosprawno??ci spo??r??d niepe??nosprawno??ci, o kt??rych mowa odpowiednio w pkt 1Ô??6 i 8

Ô?? posiadaj─?cym orzeczenie o potrzebie kszta??cenia specjalnego, o kt??rym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ô?? Prawo o??wiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kszta??cenia specjalnego, o kt??rym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ô?? Przepisy wprowadzaj─?ce ustaw─? Ô?? Prawo o??wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Szczeg????owe informacje na temat zakresu pomocy zawarte s─? w Rozporz─?dzeniu Rady Ministr??w z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczeg????owych warunk??w udzielania pomocy uczniom niepe??nosprawnym w formie dofinansowania zakupu podr─?cznik??w, materia????w edukacyjnych i materia????w ─?wiczeniowych w latach 2020Ô??2022 (Dz. U. 2020, poz. 1227).

 

 

TRYB UDZIELANIA POMOCY

Aby otrzyma─? pomoc na zakup podr─?cznik??w, materia????w edukacyjnych i ─?wiczeniowych nale??y:

?? z??o??y─? wniosek do dyrektora szko??y, do kt??rej ucze?? b─?dzie ucz─?szcza?? w roku szkolnym 2020/2021 w terminie ustalonym przez prezydenta miasta, w??a??ciwego zewzgl─?du na siedzib─? szko??y. Pomoc jest udzielana na wniosek opiekun??w ucznia albo pe??noletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod─? opiekun??w ucznia albo pe??noletniego ucznia.

Termin z??o??enia wniosku do dyrektora szko??y up??ywa 7 wrze??nia 2020 r.

?? Do wniosku nale??y do??─?czy─? kopi─? orzeczenia o potrzebie kszta??cenia specjalnego, o kt??rym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ô?? Prawo o??wiatowe, albo kopi─? orzeczenia o potrzebie kszta??cenia specjalnego, o kt??rym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ô?? Przepisy wprowadzaj─?ce ustaw─? Ô?? Prawo o??wiatowe

?? Rodzice/prawni opiekunowie, pe??noletni ucze?? dokonuj─? zakupu podr─?cznik??w

?? Dyrektor szko??y zwraca opiekunom ucznia albo pe??noletniemu uczniowi koszt zakupu podr─?cznik??w do kszta??cenia og??lnego lub do kszta??cenia w zawodach, materia????w edukacyjnych do kszta??cenia og??lnego lub do kszta??cenia zawodowego lub materia????w ─?wiczeniowych po przed??o??eniu dowodu zakupu, do wysoko??ci warto??ci pomocy

?? W przypadku zakup??w indywidualnych dowodem zakupu podr─?cznik??w do kszta??cenia og??lnego lub do kszta??cenia w zawodach, materia????w edukacyjnych do kszta??cenia og??lnego lub do kszta??cenia zawodowego lub materia????w ─?wiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekun??w (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub o??wiadczenie o zakupie odpowiednio tych podr─?cznik??w, materia????w edukacyjnych lub materia????w ─?wiczeniowych

?? W przypadku zakupu podr─?cznik??w do kszta??cenia og??lnego lub do kszta??cenia w zawodach, materia????w edukacyjnych do kszta??cenia og??lnego lub do kszta??cenia zawodowego lub materia????w ─?wiczeniowych dla grupy uczni??w koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczni??w albo pe??noletnim uczniom do wysoko??ci warto??ci pomocy, o kt??rej mowa w ┬ž 7 Rozporz─?dzenia, po przed??o??eniu potwierdzenia zakupu zawieraj─?cego: imi─? i nazwisko ucznia, nazw─? i adres siedziby szko??y, klas─?, do kt??rej ucze?? b─?dzie ucz─?szcza?? odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, wykaz zakupionych podr─?cznik??w, materia????w edukacyjnych lub materia????w ─?wiczeniowych, kwot─? zakupu, dat─? zakupu i podpis osoby, kt??ra dokona??a zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, kt??ry dokona?? zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczni??w, dla kt??rych zakupiono podr─?czniki, materia??y edukacyjne lub materia??y ─?wiczeniowe

?? Termin z??o??enia wniosku przez szko??─? do Wydzia??u Edukacji up??ywa 9 wrze??nia 2020 r. Do wniosku dyrektor szko??y przekazuje list─? uczni??w uprawnionych do otrzymania pomocy. W/w termin mo??e ulec zmianie w przypadku wcze??niejszej weryfikacji danych przez Kuratorium O??wiaty

?? realizacja zwrotu rodzicom, prawnym opiekunom, rodzicom zast─?pczym, osobom prowadz─?cym rodzinny dom dziecka albo pe??noletnim uczniom koszt??w zakupu podr─?cznik??w, materia????w edukacyjnych lub materia????w ─?wiczeniowych, nast─?pi do dnia 7 grudnia 2020 r.

Pomoc udzielana jest niezale??nie od dochodu.

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Micha?? Bieda

Zast─?pca Prezydenta

 

Menu