Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Dzi?? ??eromszczak, jutro student Wydzia??u Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ??l─?skiej w Gliwicach

Dnia 07 lutego 2013 r. w murach naszej szko??y mia??a miejsce uroczysto??─? podpisania listu intencyjnego dotycz─?cego wsp????pracy o charakterze dydaktycznym pomi─?dzy Instytutem Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ??l─?skiej a II Liceum Og??lnokszta??c─?cym im. Stefana ??eromskiego.

Naszym wsp??lnym celem jest propagowanie nauki przedmiot??w ??cis??ych, co na pewno jeszcze lepiej pozwoli przygotowa─? uczni??w do studi??w na takich kierunkach.

W ramach wsp????pracy powstaje nowoczesny program z matematyki, kt??ry od przysz??ego roku szkolnego realizowa─? b─?d─? uczniowie klas II, kt??rzy wybior─? ten przedmiot w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo uczniowie szko??y b─?d─? mieli mo??liwo??─? poznawania laboratori??w naukowo Ô?? dydaktycznych, b─?d─? uczestniczy─? w wyk??adach popularnonaukowych czy wsp????pracowa─? ze Studenckimi Ko??ami Naukowymi dzia??aj─?cymi przy Instytucie Automatyki.

W przysz??o??ci planujemy przygotowanie we wsp????pracy z pracownikami naukowymi Wydzia??u AEI Politechniki ??l─?skiej w Gliwicach program??w nauczania w zakresie rozszerzonym z fizyki i informatyki.

Zapraszamy do naszej szko??y nie tylko uczni??w, kt??rzy my??l─? o humanistycznych czy artystycznych kierunkach studi??w, ale tak??e tych, kt??rzy ju?? dzi?? widz─? si─? studentami Wydzia??y Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ??l─?skiej w Gliwicach.


Galeria zdj─?─? >>

Galeria film??w >>


Menu