Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Pocz─?tki wsp????pracy

Nasza szko??a podejmuje dzia??ania zmierzaj─?ce do zapewnienia uczniom atrakcyjnej i mo??liwie najbogatszej oferty edukacyjnej. Jedn─? z form wy??ej wymienionych dzia??a?? jest wsp????praca z uczelni─? wy??sz─? - Politechnik─? ??l─?sk─?, co umo??liwia uczniom pog??─?bianie wiedzy i rozwijanie ich naukowych zainteresowa??.

07. lutego 2013 mia??a miejsce uroczysto??─? podpisania listu intencyjnego dotycz─?cego wsp????pracy o charakterze dydaktycznym pomi─?dzy Instytutem Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ??l─?skiej a II Liceum Og??lnokszta??c─?cym im. Stefana ??eromskiego. Wsp??lnym celem uczelni i naszej szko??y jest propagowanie nauki przedmiot??w ??cis??ych, co pozwoli jeszcze lepiej przygotowa─? uczni??w do studi??w na kierunkach technicznych.

W ramach wsp????pracy powstaje nowoczesny program z matematyki, kt??ry realizowa─? b─?d─? uczniowie wybieraj─?cy ten przedmiot w zakresie rozszerzonym. Ponadto uczniowie naszej szko??y maj─? mo??liwo??─? wsp????pracy ze Studenckimi Ko??ami Naukowymi dzia??aj─?cymi przy Instytucie Automatyki, poznawania laboratori??w naukowo Ô?? dydaktycznych uczelni oraz uczestnictwa w wyk??adach popularnonaukowych.

W przysz??o??ci planujemy przygotowanie we wsp????pracy z pracownikami naukowymi Wydzia??u AEI Politechniki ??l─?skiej w Gliwicach program??w nauczania w zakresie rozszerzonym z fizyki i informatyki.Zapraszamy do naszej szko??y uczni??w, kt??rzy ju?? dzi?? widz─? si─? studentami Wydzia??u Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ??l─?skiej w Gliwicach.


Galeria zdj─?─? >>


Menu