Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Recenzje

Norwegian Wood

Murakami Haruki

 

Norwegian Wood

 

Powie??─? "Norwegian Wood", opublikowana w 1987 przynios??a Murakami Haruki ogromny rozg??os. Jest ksi─???k─?, kt??r─? przeczyta?? "ka??dy" w Japonii.

Akcj─? umie??ci?? autor w p????nych latach 60-tych, symbolem etosu tych lat jest tytu??owa piosenka Beatles??w "Norwegian Wood". Bohaterem jest m??ody cz??owiek Toru, zafascynowany pi─?kn─? Naoko. Ich uczucie jest obci─???one samob??jcz─? ??mierci─? wsp??lnego przyjaciela i s??ab─? konstrukcj─? psychiczn─? Naoko. Dramatyczne prze??ycia bohater??w robi─? na czytelniku du??e wra??enie. 

W bibliotece szkolnej mo??na wypo??yczy─? inne ksi─???ki Haruki Murakamiego: Przygoda z owc─?, ??lepa wierzba i ??pi─?ca kobieta, Po zmierzchu, Na po??udnie od granicy, na zach??d od s??o??ca.


 

Przyjaci????ka z m??odo??ci

 

Munro Alice 

Przyjaci????ka z m??odo??ci

 

Alice Munro, kanadyjska mistrzyni kr??tkich form prozatorskich, laureatka Nagrody Bookera (2009) i literackiej Nagrody Nobla (2013).

Ô?ŁPrzyjaci????ka z m??odo??ciÔ?Ł to dziesi─?─? niezwyk??ych, hipnotyzuj─?cych czytelnika opowiada?? o tym, co dla ka??dego z nas najwa??niejsze, ale i najbardziej tajemnicze: o mi??o??ci, t─?sknocie, umieraniu, przypadkach rz─?dz─?cych naszym ??yciem... Prawdziwa literacka uczta dla wielbicieli magii s??owa i niezapomnianych wra??e??.

Ô??Czytelnikom, dla kt??rych b─?dzie to pierwszy kontakt z Kanadyjk─?, zazdroszcz─? rozkoszy odkrywania jednej z naj??wietniejszych Ameryk wsp????czesnej prozy.Ô?Ł
Ignacy Karpowicz, Ô??Gazeta WyborczaÔ?Ł


 

Kronos

Gombrowicz Witold

Kronos 

 

Chocia?? dost─?p do manuskryptu mia??o niewiele os??b, plotki i legendy o tym tek??cie kr─???y??y od wielu lat. Teraz "Kronos", prywatny dziennik Witolda Gombrowicza", w ko??cu trafi?? do szerszego grona czytelnik??w.

Sporz─?dzone przez Gombrowicza w ci─?gu kilkudziesi─?ciu lat zapiski maj─? prywatny, nierzadko bardzo intymny charakter. Autor podj─??? pr??b─? przyjrzenia si─? w??asnemu ??yciu

i zrekonstruowania czasu w seri─? chronologicznych wydarze??. W ten spos??b powsta??o pewnego rodzaju kalendarium, ukazuj─?ce ca??e ??ycie artysty.

Czy "Kronos" to ostatnia prowokacja i ostatnie przes??anie tego genialnego pisarza? Czy mo??e jest to dow??d zwyci─?stwa z Form─??

To wstrz─?saj─?ce dzie??o z pewno??ci─? wywo??a niejedn─? burzliw─? dyskusj─?. Lektura "Kronosa" wp??ynie bowiem na interpretacj─? znanych utwor??w Witolda Gombrowicza, takich jak "Trans-Atlantyk", "Pornografia" czy "Dziennik", kt??rego "Kronos" jest swoistym uzupe??nieniem, a tak??e ca??kowitym przeciwie??stwem.

W naszej bibliotece mo??na wypo??yczy─? r??wnie?? inne utwory W. Gombrowicza: Dzienniki, Bakakaj, Ferdydurke, Trans-Atlantyk, Pornografi─?, Op─?tani, Kosmos, dramaty: Iwona, ksi─???niczka Burgunda, Operetka, ??lub, Historia.


 

Bezcenny

Mi??oszowski Zygmunt

Bezcenny


Autor bestsellerowych krymina????w na tropie najwi─?kszej tajemnicy XX wieku!

1945. Niemcy przegrywaj─? wojn─?, ka??dy my??li tylko o sobie. Generalny Gubernator Hans Frank ukrywa najcenniejsze ??upy, a wraz z nimi bezcenny sekret, kt??ry ma zapewni─? mu nietykalno??─? po wojnie. Skarb ginie bez ??ladu w tajemniczych okoliczno??ciach.

1946. Do Polski powracaj─? zrabowane dzie??a sztuki z Dam─? z gronostajem Leonarda da Vinci na czele. Brakuje Portretu M??odzie??ca Rafaela Santi, kt??ry od tej pory pozostaje najcenniejszym zaginionym na ??wiecie dzie??em sztuki i symbolem grabie??y dokonanych w czasie II wojny ??wiatowej. W Muzeum Czartoryskich w Krakowie od ponad sze??─?dziesi─?ciu lat na Rafaela czeka pusta rama.

Wsp????cze??nie. Doktor Zofia Lorentz, historyk sztuki i urz─?dniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pr??buj─?ca sprawi─?, aby do Polski wr??ci??o cho─? kilka z ponad 60 000 zaginionych dzie??, zostaje wezwana do kancelarii premiera. Sprawa jest pilna i ??ci??le tajna. Arcydzie??o Rafaela zosta??o w ko??cu namierzone, a ona musi odzyska─? je dla Polski. Legalna droga nie wchodzi w gr─?. Jedynym mo??liwym sposobem jest kradzie??. Zofia podejmuje si─? zadania. Do jej zespo??u do??─?czaj─? cyniczny m??ody marszand, ??wie??o emerytowany oficer s??u??b specjalnych i legendarna szwedzka z??odziejka, specjalnie w tym celu wyci─?gni─?ta z wi─?zienia.

Bezcenny to mi─?dzynarodowy thriller ??─?cz─?cy najlepsze cechy prozy Dana Browna, Arturo Perez-Reverte i Umberto Eco. W miejsce ka??dej rozwi─?zanej zagadki pojawia si─? kilka nast─?pnych, zwrot akcji goni zwrot akcji, a bohaterowie w poszukiwaniu zaginionego arcydzie??a wpadaj─? na trop tajemnicy, kt??ra najnowsz─? histori─? ??wiata wywr??ci do g??ry nogami. Mo??ni tego ??wiata zrobi─? wszystko, aby nie ujrza??a ona ??wiat??a dziennego.
Bezcenny to pe??ne b??yskotliwej erudycji kompendium wiedzy o sekretach historii sztuki.

O genialnych artystach, o szalonych kolekcjonerach, o chciwych marszandach, o wielkiej grabie??y z czas??w okupacji, a tak??e o szwindlu, jakim jest dzisiejszy rynek sztuki.

Bezcenny to tak??e komentarz do rzeczywisto??ci w ironicznym, prze??miewczym i bezkompromisowym stylu, do kt??rego przyzwyczai?? nas autor Uwik??ania i Ziarna prawdy.

 

Cmentarz w Pradze

Eco Umberto

Cmentarz w Pradze

 

Cmentarz w Pradze to powie??─?, kt??rej akcja rozgrywa si─? w XIX wieku. Jej bohaterem jest Simone Simonini, cyniczny fa??szerz ??wiadcz─?cy us??ugi wywiadom wielu kraj??w. Obsesyjny antysemita.
Nienawidzi r??wnie?? jezuit??w, mason??w i.. kobiet. Eco opisuje jego histori─? odwo??uj─?c si─? do najlepszych wzor??w XIX-wiecznej powie??ci przygodowej - mamy wi─?c wartk─? akcj─? (fa??szerstwa, spiski i zamachy), ciekaw─? intryg─? o zaskakuj─?cym rozwi─?zaniu, a wszystko opowiedziane barwnym, potoczystym j─?zykiem.


Cmentarz w Pradze to ksi─???ka dla ka??dego!
Powie??─? rozpala wyobra??ni─?, wci─?gaj─?c jednocze??nie czytelnika w korow??d postaci i wydarze??, smakowitych, cz─?sto pikantnych szczeg??????w. 

 

Z??odziejka ksi─???ek

Zusak Markus

Z??odziejka ksi─???ek

 

Rok 1939. Dziesi─?cioletnia Liesel Meminger mieszka u rodziny zast─?pczej w Molching ko??o Monachium. Jej ??ycie jest naznaczone pi─?tnem ci─???kich czas??w, w jakich dorasta. A jednak odkrywa jego pi─?kno dzi─?ki wyj─?tkowym ludziom, kt??rych spotyka, oraz dzi─?ki ksi─???kom, kt??reÔ?? kradnie.
Liesel swoj─? pierwsz─? ksi─???k─? kradnie podczas pogrzebu m??odszego brata. To dzi─?ki Ô??Podr─?cznikowi grabarzaÔ?Ł uczy si─? czyta─? i odkrywa moc s????w. P????niej przyjdzie czas na kolejne ksi─???ki: p??on─?ce na stosach nazist??w, ukryte w biblioteczce ??ony burmistrza i wreszcie te w??asnor─?cznie napisaneÔ?? Ale Liesel ??yje w niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia ??ydowi, ??wiat dziewczynki zmienia si─? na zawszeÔ??

Od pierwszego wydania w 2005 roku powie??─? przez 375 tygodni znajdowa??a si─? na li??cie bestseller??w Ô??New York TimesaÔ?Ł. Do dzi?? zajmuje pierwsze miejsca na listach bestseller??w Amazon.com, Amazon.co.uk, Ô??New York TimesaÔ?Ł oraz podobnych listach w wielu krajach Ameryki Po??udniowej, Europy i Azji. Zdoby??a liczne nagrody i wyr????nienia oraz zosta??a sfilmowana.


Menu