Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
II LICEUM OG??LNOKSZTA?üC─?CE
im. STEFANA ??EROMSKIEGO
W BYTOMIU

 

Biblioteka szkolna jest podstawow─? pracownia og??lnokszta??c─?c─? w szkole. Gromadzi, opracowuje i udost─?pnia swoje zbiory oraz prowadzi dzia??alno??─? informacyjn─? w celu zaspokojenia potrzeb samokszta??ceniowych i zainteresowa?? czytelnik??w.

 

Regulamin wypo??yczalni

I. Prawa i warunki korzystania

Biblioteka szkolna udost─?pnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szko??y, rodzicom.

Korzystanie z biblioteki jest bezp??atne.

Ka??dy czytelnik zobowi─?zany jest zaznajomi─? si─? z regulaminem wypo??yczalni i z godzinami udost─?pniania zbior??w.

Ka??dy czytelnik ma wolny dost─?p do p????ek i sam mo??e wybra─? potrzebne ksi─???ki i czasopisma.

Przed ko??cem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza) wszystkie wypo??yczone ksi─???ki powinny by─? zwr??cone.

W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz mo??e za??─?da─? zwrotu ksi─???ek przed up??ywem ustalonego terminu.

 

II. Wypo??yczanie ksi─???ek

Czytelnik mo??e wypo??ycza─? ksi─???ki wy??─?cznie na swoje nazwisko.

Nie mo??na ksi─???ek wypo??yczonych oddawa─? innej osobie.

?ü─?cznie na koncie mo??na posiada─? 5 wypo??yczonych ksi─???ek, na okres wypo??yczenia 3 tygodnie. Uczniowie przygotowuj─?cy si─? do konkurs??w i uczniowie klas maturalnych mog─? wypo??yczy─? 10 ksi─???ek.

Przed up??ywem terminu zwrotu ksi─???ki czytelnik mo??e zwr??ci─? si─? z pro??b─? o jej prolongat─?. Je??eli biblioteka nie ma na ni─? zam??wie?? i pro??ba jest uzasadniona Ô?? bibliotekarz wyznacza okres prolongaty.

Aktywno??─? czytelnicz─? ka??dej klasy ilustruje prowadzone przez bibliotekarza statystyka wypo??ycze??.

?ü─?cznicy biblioteczni s─? powo??ywani przez wychowawc─? danej klasy i zobligowani do wsp????pracy z bibliotekarzem.

 

III. Poszanowanie ksi─???ek

Ksi─?gozbi??r biblioteki szkolnej stanowi wsp??lne dobro, a czytelnicy zobowi─?zani s─? do szanowania ksi─???ek.

W ramach prac spo??ecznych m??odzie?? powinna pomaga─? bibliotekarzowi w pracach porz─?dkowo Ô?? estetycznych.

Czytelnik zobowi─?zany jest odkupi─? zagubion─? lub zniszczon─? ksi─???k─?.

Je??eli odkupienie ksi─???ki jest niemo??liwe, powinien dostarczy─? inn─? ksi─???k─? wskazan─? przez bibliotekarza.

 

Regulamin czytelni

I. Prawa i warunki korzystania

Z czytelni mog─? korzysta─? uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szko??y.

Okrycia wierzchnie nale??y zostawi─? w szatni. Nie wolno wnosi─? napoj??w ani artyku????w spo??ywczych.

W czytelni obowi─?zuje cisza.

Korzystaj─?cy ze zbior??w w czytelni zobowi─?zany jest ka??dorazowo wpisa─? si─? do zeszytu

odwiedzin w czytelni.

Wszyscy czytelnicy powinni dba─? o ??ad i porz─?dek w czytelni.

 

II. Korzystanie ze zbior??w

W czytelni mo??na korzysta─? ze wszystkich zbior??w, to jest ksi─?gozbioru podr─?cznego, czasopism i zbior??w wypo??yczalni.

Z ksi─?gozbioru podr─?cznego, czasopism, zbior??w multimedialnych czytelnik mo??e korzysta─? tylko na miejscu, wypo??yczanie na lekcje jest ka??dorazowo uzgadniane z bibliotekarzem.

Czasopisma nale??y odnie??─? na ustalone miejsce.

Przed opuszczeniem czytelni nale??y zwr??ci─? wykorzystane materia??y bibliotekarzowi.

 

III. Poszanowanie ksi─???ek

Czytelnik odpowiada osobi??cie za ksi─???ki, czasopisma i inne zbiory, z kt??rych korzysta.

Ksi─???ek, czasopism oraz innych zbior??w nie wolno niszczy─?. Dostrze??one uszkodzenia natychmiast nale??y zg??osi─? bibliotekarzowi.

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

Ze stanowiska komputerowego maj─? prawo korzysta─? uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko??y.

Z komputera mo??na korzysta─? w godzinach pracy biblioteki pod opiek─? nauczyciela bibliotekarza (wy??─?cznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi).

Stanowisko komputerowe s??u??y wy??─?cznie do cel??w edukacyjnych, tzn. poszukiwania materia????w w dokumentach elektronicznych i w Internecie, wykonywania w??asnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokument??w organizacji dzia??aj─?cych w szkole.

Komputer uruchamia i wy??─?cza nauczyciel bibliotekarz.

Korzystanie z komputera jest mo??liwe po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, a przed przyst─?pieniem do pracy nale??y dokona─? wpisu w zeszycie podaj─?c dat─?, nazwisko i imi─?, klas─?, czas rozpocz─?cia i zako??czenia pracy.

Po wykonaniu prac otwarte programy nale??y zamkn─?─?, usun─?─? zapisane przez siebie pliki i pozostawi─? ekran z wy??wietlonym pulpitem.

U??ytkownik korzystaj─?cy ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprz─?t i zainstalowane oprogramowanie, czyli odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprz─?tu komputerowego i oprogramowania. Je??li jest niepe??noletni, w??wczas odpowiedzialno??─? ponosz─? rodzice.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawid??owo??ci w pracy komputera nale??y natychmiast zg??asza─? nauczycielowi bibliotekarzowi.

Korzysta─? mo??na tylko z zainstalowanych program??w.

U??ytkownik chc─?cy skorzysta─? z w??asnego no??nika danych ma obowi─?zek przekaza─? go nauczycielowi bibliotekarzowi w celu sprawdzenia programem antywirusowym.

U??ytkownik komputera musi posiada─? elementarn─? znajomo??─? obs??ugi komputera. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowi─?zku udzielania sta??ej pomocy w czasie korzystania z komputera. Mo??e udzieli─? pomocy je??li aktualnie dysponuje czasem.

Przy stanowisku mog─? znajdowa─? si─? maksymalnie dwie osoby (pracuj─?ce w ciszy i nie zak????caj─?ce pracy innych u??ytkownik??w biblioteki).

Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut. Je??li nie ma innych ch─?tnych, mo??liwe jest przed??u??enie tego czasu.

Je??eli czytelnik opu??ci stanowisko bez zg??oszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udost─?pnione innemu u??ytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcze??niej danych.

Pracownik biblioteki ma prawo kontrolowa─? czynno??ci wykonywane przez u??ytkownika przy komputerze.

W razie stwierdzenia naruszenia obowi─?zuj─?cych zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy u??ytkownika.

Kolejny przypadek z??amania regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza (nie kr??cej ni?? jeden miesi─?c).

 

Zabrania si─?

Korzystania ze stron internetowych zawieraj─?cych tre??ci wulgarne i obra??liwe oraz propaguj─?ce przemoc i rasizm.

Instalowania program??w i dokonywania zmian w ju?? istniej─?cym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.

Wykonywania czynno??ci w celach zarobkowych, naruszaj─?cych prawa autorskie tw??rc??w lub dystrybutor??w oprogramowania i danych.

Zapisywania dokument??w na dysku twardym komputera.

Wykorzystywania komputer??w do gier, komunikator??w, czat??w oraz wysy??ania SMS-??w.

Wnoszenia i spo??ywania napoj??w i artyku????w spo??ywczych.

 


Menu