Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Narty

Data dodania: 2015-01-30

Kluszkowce 2015

News

Obozy narciarskie w Kluszkowcach wspominam super. Je??d??─? na nartach od 11 lat, lecz dopiero na obozie pozna??em co to prawdziwa jazda. Rodzinna atmosfera u Benedykta pozwala zregenerowa─? si??y po ca??ym dniu na stoku. Przemili instruktorzy maj─? bardzo du??o cierpliwo??ci dla nas w t??umaczeniu techniki prawid??owej jazdy. Bardzo ??a??uj─?, ??e by?? to m??j ostatni ob??z. Dlatego polecam obozy narciarskie osobom, kt??re kochaj─? zim─?, ??nieg i sporty zimowe.

Adrian Stasiczek, kl. III c

W okresie od dnia 12.01. do 16.01.2015 r. Uczestniczy??em w obozie narciarskim w Kluszkowcach. Mieszkali??my w przytulnym Pensjonacie Ô??U BenedyktaÔ?Ł. Od stoku dzieli??o nas dos??ownie par─? minut, wi─?c ca??kiem milusio. W dniu przyjazdu wszyscy byli??my tak podekscytowani, ??e odstawili??my nasze baga??e do swoich pokoi i natychmiast wyruszyli??my podbija─? stok. Ka??dego dnia na szczycie wita??a nas pi─?kna zima i zaprasza??a do wsp??lnej zabawy. Ka??dy zjazd ze stoku na nartach wywo??ywa?? wiele ekscytacji, a wydzielaj─?ca si─? adrenalina podkr─?ca??a atmosfer─? i wzbudza??a wiele pozytywnych emocji. Co?? wspania??ego!!! Ka??dy uczestnik doskonali?? swoje umiej─?tno??ci narciarskie pod okiem genialnego instruktora. W naszej grupie byli sami niesamowici ludzie. Opiekunowie mieli wszystko pod kontrol─?, a co najwa??niejsze byli zawsze u??miechni─?ci oraz sk??onni do pomocy, gdy trzeba by??o doszlifowa─? umiej─?tno??ci. Ostatniego dnia grupa ??egna??a si─? z Kluszkowcami. Szkoda by??o wyje??d??a─?, dlatego pakowanie baga??u do busa tak d??ugo trwa??o. Tak??e nie zwlekajcie i zapisujcie si─? od razu, bo warto!!

Filip Szomko, kl. III c

Podoba?? mi si─? wyjazd, poniewa?? udoskonali??em swoje umiej─?tno??ci narciarskie. Pojechali bardzo fajni ludzie, zar??wno uczniowie, jak i nauczyciele. Pogoda r??wnie?? by??a sprzyjaj─?ca, mimo i?? zapowiada??a si─? niekorzystnie. Przede wszystkim by??o du??o jazdy na nartach. By??y to bardzo mi??o sp─?dzone dni w ??wietnym gronie.

J─?drek ??wierczek, kl. III b

Na obozie narciarskim w Kluszkowcach by??am trzy razy i za ka??dym razem by??a to wspania??a przygoda. Pozna??am tam wyj─?tkowych ludzi z kt??rymi po??─?czy??a mnie wsp??lna pasja do nart. W tym roku pogoda w Kluszkowcach by??a przepi─?kna, jedzenie w przytulnym pensjonacie bardzo dobre (szczeg??lnie polecam pyszne nale??niki :)), wspania??y humor dopisywa?? zar??wno uczniom jak i naszym opiekunom, ??a??uj─? jedynie ??e byli??my tam tylko pi─?─? dni.
Obozy narciarskie polecam ka??demu kto kocha jazd─? na nartach, chce podszkoli─? swoje umiej─?tno??ci pod okiem najlepszych instruktor??w, sp─?dzi─? czas w mi??ym towarzystwie lub po prostu szuka nowych przyg??d :)

Dominika Dziurka, kl. III c

Za g??rami, za lasami, niedaleko Tatr znajduj─? si─? Kluszkowce. Bajeczna kraina dla ka??dego narciarza! Odwiedzi??em to magiczne miejsce ju?? trzeci rok z rz─?du i... Ja chc─? jeszcze raz! Ja chc─? jeszcze raz! Tam zawsze mo??na spotka─? wspania??ych kompan??w do zjazdu ze stoku!
Mia??em niesamowit─? przyjemno??─? po raz kolejny sp─?dzi─? pi─?─? dni pod okiem instruktorki z prawdziwego zdarzenia! Codziennie tylko siedem godzin na stoku. :P ??wietna zabawa gwarantowana!

Kijki w d??o??, narty na stok! Jedziemy? Jedziemy!

Karol Filip Knapik, kl. III b


Data dodania: 2013-02-06

Zawody narciarskie

News

Wyjazd do Kluszkowc??w zaowocowa?? wyjazdem na zawody narciarskie. W dniu dzisiejszym uczniowie szko??y wraz z opiekunami, p. Justyn─? Olek i p. Katarzyn─? Tr??jc─? - Czornik wzi─?li udzia?? w zawodach narciarskichna terenie Stacji Narciarskiej Sosz??w w Wi??le - Jaworniku, kt??rego organizatorami byli Wojewoda ??l─?ski oraz ??l─?ski Kurator O??wiaty.
Uczniowie startowali w SLALOMIE GIGANCIE w 3 kategoriach wiekowych - uczniowie klas I, uczniowie klas II i uczniowie klas III i IV szk???? ponadgimnazjalnych w podziale na dziewcz─?ta i ch??opc??w. Po zjazdach uczniowskich wystartowali opiekunowie - nauczyciele.
Poza startem w zawodach wszyscy uczestnicy otrzymali karnety i mogli bez ogranicze?? szusowa─? po trasach Soszowa, mieli okazj─? zobaczy─? pokaz pierwszej pomocy grupy GOPR, a tak??e przekona─? si─? na w??asne oczy co dzieje si─? z narciarzem pod wp??ywem alkoholu. Wojew??dzka Komenda Policja w Katowicach udost─?pni??a w tym celu alkogogle, urz─?dzenie, kt??re demonstruje upo??ledzenie zmys????w wyst─?puj─?ce po spo??yciu alkoholu.
Zjazdy narciarskie to tak??e spory wydatek energii, dlatego te?? organizatorzy zadbali, by nikt nie by?? g??odny. Uczestnicy byli cz─?stowani pieczonymi kie??baskami, ??urkiem oraz gor─?c─? herbat─?.
Tym razem nie zdobyli??my czo??owych miejsc, ale nie one by??y najwa??niejsze. Najwa??niejsza by??a dobra zabawa, a tej na pewno nie zabrak??o. Ju?? dzi?? liczymy, ??e za rok spr??bujemy swoich si?? w II edycji tych zawod??w.


Data dodania: 2013-01-20

Wyjazd narciarski do Kluszkowc??w 14.01. - 18.01.2013 r.

News

U Benedykta jak w Big Brother. To zdanie s─? w stanie zrozumie─? jedynie uczestnicy wyjazdu szkoleniowego do Kluszkowc??w ko??o Czorsztyna. Wyruszyli??my wczesnym rankiem, nie zdaj─?c sobie sprawy z przyg??d, kt??re nas czekaj─?. Na miejscu szybko zrozumieli??my, ??e odpoczynek nie b─?dzie domen─? wyjazdu. Nie trac─?c czasu, zaraz po rozpakowaniu walizek ruszyli??my w stron─? stoku. Dzi─?ki wspania??ym instruktorom nauka sz??a nam wy??mienicie. Trzeba wspomnie─? tu, ??e nauka jazdy na nartach to nie tylko technika, ale przede wszystkim zaufanie do instruktora i prze??amanie barier strachu. Codziennie dawali??my z siebie wszystko, aby osi─?gn─?─? upragniony poziom. ─?wiczyli??my, ─?wiczyli??my i jeszcze raz ─?wiczyli??my. Najwi─?ksz─? atrakcj─? na stoku okaza??a si─? przerwa na oscypki z ??urawin─? i upragnion─? ciep??─? herbat─?, po kt??rej u??miech nie schodzi?? nam z ust ;) Kiedy wieczorem schodzili??my do pensjonatu w drzwiach wita?? nas weso??y w??a??ciciel. Mia?? nas na oku dos??ownie w ka??dym momencie zawsze s??u??─?c ??artem lub pomoc─? ;) Ka??dego dnia robili??my ogromne post─?py. Nie oby??o si─? bez upadk??w, ale czy w??a??nie tego nam nie potrzeba, aby wsta─? i stara─? si─? z podw??jn─? si??─?? Maj─?c takich opiekun??w odpowiedz jest prosta. To by??o pi─?─? dni pe??nych atrakcji. Dla ka??dego z nas by??o to zupe??nie inne pi─?─? dni. Jedni pokonywali strach przed pr─?dko??ci─?, drudzy doskonalili jazd─?, a jeszcze inni nawi─?zywali nowe znajomo??ci (lub odnawiali stare ;)) ?ü─?czy nas jedno, wszyscy ??wietnie si─? bawili i jestem pewna, ??e ka??dy z nas wr??ci?? do domu z nadziej─?, ??e to jeszcze si─? powt??rzy.
[M.B.]
UWAGA!!!!!
MAMY JESZCZE TRZY MIEJSCA NA WYJAZD NARCIARSKI DO KLUSZKOWC??W!!!!!!!!
TERMIN 14 - 18.01.2013
INFORMACJE  J. OLEK LUB P. MARKIEFKA


WYJAZDY NARCIARSKIE

W naszej szkole nie ma czasu na nud─?!

Zima to czas, kt??ry staramy si─? wykorzysta─? w najlepszy mo??liwy spos??b. Tak wi─?c nasz─? ofert─? wzbogacili??my o szale??stwa na g??rskich stokach.

Na zaj─?cia zapraszamy zar??wno narciarskich debiutant??w jak i alpejskich wymiataczy.

Nasza kadra instruktorska gwarantuje, ??e nawet najbardziej oporni adepci zimowych szale??stw po kilku dniach zaj─?─? b─?d─? szusowa─? po ka??dym stoku.

Ju?? kolejny rok b─?dziemy  zim─? si─? szkoli─?. Pierwsze kroki stawiamy jak co roku w Suchej G??rze na DSD, a nasze umiej─?tno??ci b─?dziemy doskonali─? w czasie kilkudniowego wyjazdu narciarskiego.

Jednym s??owem zapraszamy na ZIMOWE SZALE??STWA.Menu