Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Laboratorium Teatralne - klasy z edukacj─? teatraln─? pod patronatem Teatru Rozbark

Patron klas z edukacja teatraln─?

Wsp????praca z PWST

News

Oficjalna wsp????praca, cho─? tak naprawd─? ju??  od dawna go??cimy na WTT  i to bardzo cz─?sto. Studenci czasem nas tak??e odwiedzaj─?, proponuj─?c warsztaty i swoje do??wiadczenie.

Program Laboratorium Teatralne

autor:

 Beata Maria Ziaja - re??yser, mgr filologii polskiej, muzyk - wokalistaIdea. Za??o??enia programowe 

Teatr jest najwa??niejsz─? rzecz─? na ??wiecie, gdy?? tam pokazuje si─? ludziom, jakimi mogliby by─?, jakimi pragn─?liby by─?, cho─? nie maj─? na to odwagi, i jakimi s─?.  
Tove Johsson


  •   Osi─? trzyletniego programu b─?dzie stawianie na du??─? samodzielno??─?, krytycyzm i tw??rcz─? aktywno??─? uczni??w.  Nie b─?d─? oni jedynie uczestniczy─? w kulturze poprzez jej warto??ciowanie, czy prze??ywanie. Uczniowie b─?d─? ow─? kultur─? wsp????tworzy─?.
  • Zasadnicz─? ide─? programu jest traktowanie sztuki teatralnej, dzie??a literackiego, muzyki jako ??r??de?? tre??ci, na bazie kt??rych odbywa si─? proces warto??ciowania.
  •     Takie potraktowanie programu stwarza ogromn─? szans─? na to, ??e absolwenci tej klasy po trzech latach nauki b─?d─? osobami mentalnie przygotowanymi do podj─?cia studi??w na kierunkach humanistycznych, artystycznych, wsz─?dzie tam, gdzie akcent stawiany jest, wszechstronno??─?, na tw??rcze my??lenie, swobod─? i odwag─? wypowiedzi, a tak??e na artystyczne postrzeganie rzeczywisto??ci.
  •     Szko??a poprzez uczestnictwo w programie b─?dzie go praktycznie kszta??towa??a. Planujemy regularny udzia?? uczni??w w spektaklach teatralnych oraz szeroki wachlarz r????norodnych form zaj─?─? teatralnych. Celem programu jest wszechstronny rozw??j uczni??w, dba??o??─? o rozw??j  zainteresowa?? i talent??w.
  •     Do zada?? programowych nale??─? r??wnie??: kszta??towanie postaw i wra??liwo??ci uczni??w, wzbogacanie i rozw??j wyobra??ni, doskonalenie sztuki komunikacji, nauk─? wsp????odpowiedzialno??ci i wsp????pracy w grupie, prze??amywanie barier, l─?k??w i zahamowa??, wychowanie przez teatr.
  •     Niniejszy program ma s??u??y─? rozwijaniu wyobra??ni i postawy tw??rczej m??odzie??y poprzez edukacj─? teatraln─?. Powsta?? on na bazie wcze??niejszych program??w stworzonych i realizowanych na zaj─?ciach  edukacji teatralnej i zaj─?ciach pozalekcyjnych.
  •     Program ten uwzgl─?dnia za??o??enia zatwierdzonej przez MEN PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTA?üCENIA OG??LNEGO DLA GIMNAZJ??W I SZK???ü PONADGIMNAZJALNYCH, KT??RYCH UKO??CZENIE UMO??LIWIA UZYSKANIE ??WIADECTWA DOJRZA?üO??CI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO. Jego istota polega na prowadzeniu dzia??alno??ci teatralnej jako metody realizowania tre??ci i osi─?gania cel??w edukacji artystycznej Dodatkowo wzbogacony jest o cele i tre??ci wynikaj─?ce z rozszerzonej dzia??alno??ci artystycznej.
  •     Mo??e by─? wdra??any w po??─?czeniu z innymi programami dopuszczonymi do u??ytku szkolnego oraz umo??liwia wykorzystywanie dowolnych podr─?cznik??w uwzgl─?dniaj─?cych za??o??enia reformy.

Data dodania: 2013-09-09

1a ma talent!

 Uczniowie klasy 1a - rocznik 1997 postanowili kontynuowa─? tradycje swoich poprzednik??w i pochwalili si─? swoimi talentami. Oto kilka zdj─?─?, kt??rych autorka jest Dominika Wojciechowska (utalentowana fotoreporterka)!

 

Menu