Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Og??lnokszta??c─?ce
ul. ??eromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Zaj─?cia na uczelni

Data dodania: 2013-11-22

Laboratorium Sterownik??w Przemys??owych i Laboratorium Robotyki

News

W dniu 20 listopada 2013 r. mia?? miejsce wyjazd na Politechnik─? ??l─?sk─?. Bra??o w nim udzia?? 25 uczni??w. Byli to uczniowie drugich klas uczestnicz─?cy w zaj─?ciach z matematyki oraz fizyki na poziomie rozszerzonym oraz wybrani uczniowie klas pierwszych szczeg??lnie zainteresowani przedmiotami ??cis??ymi. Uczniowie brali udzia?? w zaj─?ciach laboratoryjnych. Zapoznali si─? z laboratorium sterownik??w przemys??owych. Po wys??uchaniu kr??tkiego wyk??adu wprowadzaj─?cego pr??bowali samodzielnie zaprogramowa─? proces automatycznego sterowania przy sortowaniu drewna. W laboratorium robotyki zapoznali si─? z elementami obs??ugi robot??w i starali si─? zaprogramowa─? pewne fragmenty pracy tych maszyn. Na koniec wizyty na Politechnice mia??a miejsce prezentacja studenckich k???? naukowych. Przedstawiciele tych k???? przedstawili zakres swojej dzia??alno??ci i wskazali mo??liwo??ci w??─?czenia si─? naszych zainteresowanych uczni??w do tych prac.

Linki do stron k???? naukowych:

ENCODER

SPECTRUM

HIGH FLYERS


 Galeria zdj─?─? >>

Data dodania: 2013-04-18

Zaj─?cia u naszych Partner??w

Dnia 16.04.2013r. grupa uczni??w klas III realizuj─?cych i klas I wybieraj─?cych matematyk─?, fizyk─? i informatyk─? na poziomie rozszerzonym uczestniczy??a w wyk??adzie na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ??l─?skiej. W pierwszej cz─???ci wyk??adu przedstawiono uczniom dok??adne zasady rekrutacji na ten wydzia??, a nast─?pnie doktorant Micha?? Mikulski wyg??osi?? wyk??ad na temat Ô??Egzoszkielety rehabilitacyjneÔ?Ł. Przedstawi?? szkielet r─?ki i om??wi?? jego zasad─? dzia??ania.

Po przerwie  zaprezentowa??y si─? Ko??a Naukowe dzia??aj─?ce na tym wydziale: Spektrum, Modus, Encoder. Na koniec zaprezentowa??o si─? Mi─?dzywydzia??owe Ko??o Naukowe UAV High Flyers.

Uczniom naszej szko??y zaj─?cia bardzo si─? podoba??y. 

Galeria zdj─?─? >>

Data dodania: 2012-10-06

Laboratorium Wirtualnego Latania

News

W dniu 5 pa??dziernika br. mia?? miejsce wyjazd do Gliwic na Politechnik─? ??l─?sk─?. Odwiedzili??my Wydzia?? Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Uczestniczy??a grupa 29 uczni??w, kt??rzy maj─? zaj─?cia z matematyki na poziomie rozszerzonym. Najpierw byli??my w Laboratorium Wirtualnego Latania. Po zapoznaniu si─? z aparatur─? w laboratorium uczniowie wzi─?li udzia?? w ─?wiczeniach w zakresie pilotowania ma??ych samolot??w. Nast─?pnie udali si─? do auli, gdzie wys??uchali wyk??adu z matematyki na temat ci─?g??w. Uczniowie byli zadowoleni z wyjazdu. Po raz pierwszy chocia?? na chwil─? poczuli si─? studentami. Poszerzyli swoje wiadomo??ci o ci─?gach i zapoznali si─? z atmosfer─? wyk??adu akademickiego. Na zaj─?ciach laboratoryjnych po??─?czyli przyjemne z po??ytecznym (z przewag─? przyjemnego). Czekamy na nast─?pny wyjazd. 

Menu