Opisy bibliograficzne

Biblioteka szkolna

DNI TYGODNIA

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

8.20 – 14.20

WTOREK

8.20 – 14.20

ŚRODA

8.20 – 14.20

CZWARTEK

9.05 – 15.05

PIĄTEK

8.20 – 14.20

OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Elementy opisu dokumentu elektronicznego:

 

 • Autor
 • Tytuł
 • Typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym np. [CD-ROM], [online]
 • Wydanie(wersja)
 • Miejsce wydanie
 • Wydawca
 • Data wydania
 • Data aktualizacji
 • Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online
 • Tytuł fragmentu (przy opisie fragmentu dokumentu elektronicznego)
 • Warunki dostępu (dla dokumentów online)
 • Numer ISBN

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU I DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO

(Ze względu na brak normy podane przykłady opisów
należy traktować jako propozycja opisów – podane
zostały za forum internetowym „Biblioteki w Szkole”)

 

Przykłady:

 

Opis bibliograficzny filmu

 

Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej WAJDA. Warszawa: Vision Film,
2000. 1 kas.VHS

 

lub:

 

Wajda A. (Reż.): Pan Tadeusz [Film]. Warszawa 2000. 1 płyta DVD.

Czapczyk P., Czarnecka A.: Poezja współczesna. [Film]. Warszawa: Telewizja Polska.1997. 1 kas.VHS

 

Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego

 

Bach J. S.: Brandemburg Concertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMI, 1999. 1 płyta CD

 

Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Wiersze. [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania 1988. Taśma magnet.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY CZASOPISMA

Schemat opisu

 

 

Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, Rok, Numer czasopisma, Numer strony

 

 

 

Przykłady:

 

Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

 

Maleszyńska Joanna, O pocieszeniu jakie daje piosenka „Polonistyka” 2005 nr 3

s. 4-8

 

Opis bibliograficzny wywiadu w czasopiśmie

 

Szczepkowska Joanna: Marzy mi się farma sztuki. Rozmowę przeprowadził

Daniel Passent. „Polityka” 2005 nr 32 s. 66-67

 

 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

Schemat opisu

 

Opis powinien zawierać następujące elementy (czcionką pogrubioną zaznaczono elementy obowiązkowe)

 

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, Rok wydania, Numer ISBN

 

 

Przykłady:

 

Opis bibliograficzny książki

 

Hemingway Ernest, Komu bije dzwon. Wyd. 11. Warszawa: Czytelnik, 1987.

ISBN 83-07-01520-0

 

 

Literatura polska w szkole średniej. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Wyd. 4.

Warszawa: WSiP, 1990. ISBN 83-02-02529-1

 

 

Opis bibliograficzny książki wielotomowej

 

Reymont Stanisław, Chłopi. T. 2. Wyd. 32. Warszawa: PIW, 1990.

ISBN 83-06-02091-X

 

 

Opis bibliograficzny fragmentu książki

 

Baczyński Krzysztof Kamil, Wybór wierszy. Wrocław: Siedmioróg, 2000.

ISBN 83-7162-783-1. Pokolenie, s. 56

 

 

Opis bibliograficzny rozprawy w pracy zbiorowej

 

Machalski Franciszek, Religie Iranu. W: Zarys dziejów religii. Pod red. Józefa

Kellera. Wyd. 6. Warszawa: Iskry, 1988. ISBN 83-207-1069-3, s. 270-303

 

OPRACOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Zasady sporządzania bibliografii są znormalizowane.

Określają je normy:

PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism)

PN-ISO 690-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych)

 

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

(określana też często literaturą przedmiotu, wykazem źródeł)

– to spis dokumentów(np. książek, artykułów z czasopism, publikacji z Internetu itp.), zapisanych w formie skróconych opisów bibliograficznych, na które autor powołuje się w swojej pracy (cytowanych lub związanych z tematem pracy). Bibliografia pozwala ocenić znajomość tematyki i jest dla czytelnika źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Wykaz literatury zamieszczamy na końcu pracy.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

uporządkowany zespół danych, służący do identyfikacji publikacji (np. książki, fragmentu książki, artykułu w czasopiśmie)

 

Piszesz referat, wypracowanie, pracę semestralną lub przygotowujesz się do prezentacji maturalnej? Nie zapomnij podać informacji z czego korzystasz!

A oto kilka rad:

 • Podstawową zasadą sporządzania opisów bibliograficznych w bibliografii załącznikowej jest konsekwencja – zwracaj uwagę na znaki przestankowe (np. kropka, przecinek, dwukropek) i kolejność występowania po sobie elementów opisu.
 • Informacji na temat książki zawsze szukaj na stronie tytułowej, potem na jej odwrociu w stopce redakcyjnej – a nie na okładce!
 • Źródłem danych dla dokumentów elektronicznych jest ekran, w dalszej kolejności dokumentacja towarzysząca i opakowanie.
 • W opisach pomijamy tytuły naukowe i funkcje.
 • Jeżeli opis rozpoczyna się od podania autora, to pamiętaj że najpierw piszemy nazwisko, a później imię.
 • Opisy bibliograficzne pisz w ciągu – od marginesu do marginesu.
 • Tytuły książek nie podajemy w cudzysłowach. Cudzysłowy stosuj tylko przy tytułach czasopism.
 • Tytuły książek, jeżeli są bardzo długie możesz skracać. Należy podać kilka pierwszych wyrazów tytułu (umożliwiających identyfikacje tytułu), a następne wyrazy zastąpić wielokropkiem.
 • Nazwę wydawcy (jeżeli będziesz ją podawać w opisie) możesz skracać (np. PIW zamiast Państwowy Instytut Wydawniczy).
 • Jeżeli książka jest wydana po raz pierwszy, to informacje o wydaniu w opisie pomijamy. Natomiast informacje o zmianach w kolejnych wydaniach należy skracać (np. Wyd. 2. popraw. i uzup.)
 • Możesz poszczególne elementy opisów wyróżnić graficznie (np. tytuł – kursywą lub pismem pogrubionym)

 

 

 

Wykaz czasopism

PRENUMEROWANE CZASOPISMA

 

BIBLIOTEKA W SZKOLE
BIOLOGIA W SZKOLE
BIULETYN IPN
CHEMIA W SZKOLE
COGITO
FIZYKA W SZKOLE
GEOGRAFIA W SZKOLE
MATEMATYKA W SZKOLE
NATIONAL GEOGRAPHIC
NEWSWEEK
POLONISTYKA
POZNAJ ŚWIAT
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE
ŻYCIE BYTOMSKIE

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W BYTOMIU

Biblioteka szkolna jest podstawową pracownia ogólnokształcącą w szkole. Gromadzi, opracowuje i udostępnia swoje zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną w celu zaspokojenia potrzeb samokształceniowych i zainteresowań czytelników.

Regulamin wypożyczalni

I. Prawa i warunki korzystania

 • Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły, rodzicom.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i z godzinami udostępniania zbiorów.
 • Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybrać potrzebne książki i czasopisma.
 • Przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.
 • W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

II. Wypożyczanie książek

 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Nie można książek wypożyczonych oddawać innej osobie.
 • Łącznie na koncie można posiadać 5 wypożyczonych książek, na okres wypożyczenia 3 tygodnie. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i uczniowie klas maturalnych mogą wypożyczyć 10 książek.
 • Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może zwrócić się z prośbą o jej prolongatę. Jeżeli biblioteka nie ma na nią zamówień i prośba jest uzasadniona – bibliotekarz wyznacza okres prolongaty.
 • Aktywność czytelniczą każdej klasy ilustruje prowadzone przez bibliotekarza statystyka wypożyczeń.
 • Łącznicy biblioteczni są powoływani przez wychowawcę danej klasy i zobligowani do współpracy z bibliotekarzem.

III. Poszanowanie książek

 • Księgozbiór biblioteki szkolnej stanowi wspólne dobro, a czytelnicy zobowiązani są do szanowania książek.
 • W ramach prac społecznych młodzież powinna pomagać bibliotekarzowi w pracach porządkowo – estetycznych.
 • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
 • Jeżeli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

Regulamin czytelni

I. Prawa i warunki korzystania

 • Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
 • Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • Korzystający ze zbiorów w czytelni zobowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu
 • odwiedzin w czytelni.
 • Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

II. Korzystanie ze zbiorów

 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 • Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych czytelnik może korzystać tylko na miejscu, wypożyczanie na lekcje jest każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem.
 • Czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce.
 • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wykorzystane materiały bibliotekarzowi.

III. Poszanowanie książek

 • Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzysta.
 • Książek, czasopism oraz innych zbiorów nie wolno niszczyć. Dostrzeżone uszkodzenia natychmiast należy zgłosić bibliotekarzowi.

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 • Ze stanowiska komputerowego mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Z komputera można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza (wyłącznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi).
 • Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do celów edukacyjnych, tzn. poszukiwania materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole.
 • Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 • Korzystanie z komputera jest możliwe po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, a przed przystąpieniem do pracy należy dokonać wpisu w zeszycie podając datę, nazwisko i imię, klasę, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • Po wykonaniu prac otwarte programy należy zamknąć, usunąć zapisane przez siebie pliki i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
 • Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie, czyli odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 • Użytkownik chcący skorzystać z własnego nośnika danych ma obowiązek przekazać go nauczycielowi bibliotekarzowi w celu sprawdzenia programem antywirusowym.
 • Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w czasie korzystania z komputera. Może udzielić pomocy jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 • Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby (pracujące w ciszy i nie zakłócające pracy innych użytkowników biblioteki).
 • Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
 • Jeżeli czytelnik opuści stanowisko bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 • Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 • W razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 • Kolejny przypadek złamania regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza (nie krócej niż jeden miesiąc).

 

Zabrania się

 • Korzystania ze stron internetowych zawierających treści wulgarne i obraźliwe oraz propagujące przemoc i rasizm.
 • Instalowania programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.
 • Wykonywania czynności w celach zarobkowych, naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Zapisywania dokumentów na dysku twardym komputera.
 • Wykorzystywania komputerów do gier, komunikatorów, czatów oraz wysyłania SMS-ów.
 • Wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych.

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content