Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W BYTOMIU

Biblioteka szkolna jest podstawową pracownia ogólnokształcącą w szkole. Gromadzi, opracowuje i udostępnia swoje zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną w celu zaspokojenia potrzeb samokształceniowych i zainteresowań czytelników.

Regulamin wypożyczalni

I. Prawa i warunki korzystania

 • Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły, rodzicom.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i z godzinami udostępniania zbiorów.
 • Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybrać potrzebne książki i czasopisma.
 • Przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.
 • W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

II. Wypożyczanie książek

 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Nie można książek wypożyczonych oddawać innej osobie.
 • Łącznie na koncie można posiadać 5 wypożyczonych książek, na okres wypożyczenia 3 tygodnie. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i uczniowie klas maturalnych mogą wypożyczyć 10 książek.
 • Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może zwrócić się z prośbą o jej prolongatę. Jeżeli biblioteka nie ma na nią zamówień i prośba jest uzasadniona – bibliotekarz wyznacza okres prolongaty.
 • Aktywność czytelniczą każdej klasy ilustruje prowadzone przez bibliotekarza statystyka wypożyczeń.
 • Łącznicy biblioteczni są powoływani przez wychowawcę danej klasy i zobligowani do współpracy z bibliotekarzem.

III. Poszanowanie książek

 • Księgozbiór biblioteki szkolnej stanowi wspólne dobro, a czytelnicy zobowiązani są do szanowania książek.
 • W ramach prac społecznych młodzież powinna pomagać bibliotekarzowi w pracach porządkowo – estetycznych.
 • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
 • Jeżeli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

Regulamin czytelni

I. Prawa i warunki korzystania

 • Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
 • Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • Korzystający ze zbiorów w czytelni zobowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu
 • odwiedzin w czytelni.
 • Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

II. Korzystanie ze zbiorów

 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 • Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych czytelnik może korzystać tylko na miejscu, wypożyczanie na lekcje jest każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem.
 • Czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce.
 • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wykorzystane materiały bibliotekarzowi.

III. Poszanowanie książek

 • Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzysta.
 • Książek, czasopism oraz innych zbiorów nie wolno niszczyć. Dostrzeżone uszkodzenia natychmiast należy zgłosić bibliotekarzowi.

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 • Ze stanowiska komputerowego mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Z komputera można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza (wyłącznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi).
 • Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do celów edukacyjnych, tzn. poszukiwania materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole.
 • Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 • Korzystanie z komputera jest możliwe po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, a przed przystąpieniem do pracy należy dokonać wpisu w zeszycie podając datę, nazwisko i imię, klasę, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • Po wykonaniu prac otwarte programy należy zamknąć, usunąć zapisane przez siebie pliki i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
 • Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie, czyli odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 • Użytkownik chcący skorzystać z własnego nośnika danych ma obowiązek przekazać go nauczycielowi bibliotekarzowi w celu sprawdzenia programem antywirusowym.
 • Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w czasie korzystania z komputera. Może udzielić pomocy jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 • Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby (pracujące w ciszy i nie zakłócające pracy innych użytkowników biblioteki).
 • Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
 • Jeżeli czytelnik opuści stanowisko bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 • Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 • W razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 • Kolejny przypadek złamania regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza (nie krócej niż jeden miesiąc).

 

Zabrania się

 • Korzystania ze stron internetowych zawierających treści wulgarne i obraźliwe oraz propagujące przemoc i rasizm.
 • Instalowania programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.
 • Wykonywania czynności w celach zarobkowych, naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Zapisywania dokumentów na dysku twardym komputera.
 • Wykorzystywania komputerów do gier, komunikatorów, czatów oraz wysyłania SMS-ów.
 • Wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych.

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content