Regulamin rekrutacji 2024/2025

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

4-letniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

w Bytomiu na rok szkolny 2024/2025

§ 1

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zmianami),

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),

 • ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie Ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z póź. zm.)

 • Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017 r. poz. 1512)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

§ 2

1. Niniejszy dokument określa zasady, kryteria i tryb przyjmowania uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną celem przeprowadzenia rekrutacji do klas I.

2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1, art. 139 ust. 1 pkt 2 i art. 140 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe,

2) sporządzenie listy kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianów, o których mowa w pkt 1;

3) sporządzenie listy kandydatów, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

4) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

5) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, o których mowa w pkt 1;

6) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

7) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4

1. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

§ 5

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego wiodącego i jednego spośród proponowanych siedmiu przedmiotów: geografia, wos, historia, biologia, chemia, fizyka, informatyka (wybrany zostanie ten przedmiot, z którego ocena końcoworoczna będzie najwyższa)

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132. Ustawy – prawo oświatowe,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych

2. Do klasy pierwszej czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu zostaną przyjęci kandydaci w kolejności, od maksymalnej, możliwej do uzyskania sumy liczby punktów, o których mowa w § 5 ust.1 pkt. 1 i 2, aż do wyczerpania ilości miejsc

(od 24 do max. 28 osób na klasę).

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

5. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

§ 6

1. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać 200 pkt., w tym:

1) 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty.

– za egzamin z języka polskiego, uczeń może uzyskać max. 35 pkt.

– za egzamin z matematyki, uczeń może uzyskać max. 35 pkt.

– za egzamin z języka obcego nowożytnego, uczeń może uzyskać max. 30 pkt.

Razem za egzamin max 100 pkt.

2) 100 pkt. za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

§ 7

1. Zasady przeliczania ocen na punkty z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia uzyskanych na świadectwie

1) zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

klasa A

z edukacją teatralną

klasa B, C

(ogólna)

1. język polski

2. język obcy wiodący (j. angielski lub j. niemiecki)

3. matematyka

4. jeden z przedmiotów z proponowanych siedmiu: geografia, wos, historia, biologia, chemia, fizyka, informatyka (wybrany zostanie ten przedmiot, z którego ocena końcowo-roczna będzie najwyższa)

ocena

Liczba punktów

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

18

17

14

8

2

Maksymalna liczba punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wynosi 72 pkt.

1) punktacja za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.

2) punktacja za inne osiągnięcia

 • Za szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach – maksymalnie 18 pkt.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 pkt.

Maksymalna liczba punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienianych na świadectwie wynosi – 100 punktów (72 + 7 + 18 + 3 = 100).

2. Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

przedmioty

maksymalna liczba punktów

język polski – wynik uzyskany w % mnoży się przez 0,35

35

matematyka – wynik uzyskany w % mnoży się przez 0,35

35

język obcy nowożytny – wynik uzyskany w % mnoży się przez 0,3

30

100 pkt

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. (§ 13.1).

§ 8

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 Prawo Oświatowe w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

§ 9

1. Wniosek o przyjęcie podań przez Internet oraz składanie dokumentów przez kandydatów do klas I:

13 maja – 17 czerwca 2024 roku godz.15.00

złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet ze wskazaniem oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać i składanie ich w szkole pierwszego wyboru (kandydat decydujący się na wybór większej liczby oddziałów we wniosku wskazuje wszystkie oddziały pozostające w jego zainteresowaniu) – podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.

2. Terminy rekrutacji:

 • 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – termin dostarczania do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o  wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz

 • do 11 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

 • 12 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

 • 12 do 18 lipca 2024r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

 • 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

 • 19 lipca 2024 r. – przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty o wolnych miejscach w szkole.

 • Do 23 lipca 2024 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3. Terminarz w postępowaniu uzupełniającym –

tylko w przypadku dysponowanie przez szkołę wolnymi miejscami:

 • 22 – 25 lipca 2024 r. do godz.15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

 • 1 sierpnia 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

 • 2 sierpnia 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

 • 2 – 8 sierpnia 2024 r. godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

 • 9 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

 • 9 sierpnia 2024 r. – przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty o wolnych miejscach w szkole.

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content