Rekrutacja/terminy/klasy

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu kandydaci będą przyjmowani do następujących oddziałów:

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Klasa A

z edukacją teatralną

Język angielski

Język polski

Historia

Klasa jest nie tylko dla przyszłych aktorów!

Do klasy  zapraszamy uczniów, którzy:  Chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje przez:

 • udział w zajęciach edukacji teatralnej (2h tygodniowo),
 • poszerzanie swojej wiedzy historycznej i literacko-językowej,
 • tworzenie spektakli na scenie szkolnej i poza szkołą,
 • wyjścia i wyjazdy do teatru, muzeum i kina.
  Zapewniamy:
  – zajęcia warsztatowe z fachowcami,
  – współpracę z Wydziałem Tańca AST Kraków, Teatrem Korez, Teatrem Rozbark,
  – udział w festiwalach i przeglądach ogólnopolskich.
  Gwarantujemy dobrą zabawę i efektywną pracę!

Klasa B

ogólna

Język angielski

Biologia

Geografia

Do klasy  zapraszamy uczniów, którzy:

 • chcą rozwijać swoje pasje przyrodnicze,
 • chcą poznawać i zrozumieć złożone procesy rządzące światem ożywionym i nieożywionym,
 • interesują się turystyką i podróżami, a także problemami współczesnej cywilizacji,
 • chcą znać skutki ingerencji człowieka w środowisko,
 • interesują się promowaniem zdrowego stylu życia,
 • oczekują szerokich możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe.

Klasa C

ogólna

Język angielski

Biologia

Język polski

Do klasy  zapraszamy uczniów, którzy:

 • chcą rozwijać swój talent literacki, a także pogłębiać wiedzę o człowieku i środowisku,
 • interesują się mechanizmami rządzącymi ludzką psychiką
 • chcą lepiej zrozumieć biologiczne i społeczne czynniki warunkujących rozwój i zachowanie człowieka
 • marzą o studiowaniu psychologii lub pedagogiki
 • są empatyczni i otwarci na drugiego człowieka, gotowi do niesienia pomocy i wsparcia.

Terminy rekrutacji:

 • 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – termin dostarczania do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o  wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz

 • do 11 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

 • 12 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

 • 12 do 18 lipca 2024r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

 • 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

 • 19 lipca 2024 r. – przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty o wolnych miejscach w szkole.

 • Do 23 lipca 2024 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3. Terminarz w postępowaniu uzupełniającym –

tylko w przypadku dysponowanie przez szkołę wolnymi miejscami:

 • 22 – 25 lipca 2024 r. do godz.15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

 • 1 sierpnia 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

 • 2 sierpnia 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

 • 2 – 8 sierpnia 2024 r. godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

 • 9 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

 • 9 sierpnia 2024 r. – przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty o wolnych miejscach w szkole.

KONTAKT: II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom
tel. 32 282 78 57
e-mail: sekretariat@2lobytom.pl

MAPA DOJAZDU

Skip to content